• Zobacz więcej

Wrzesień 2016

Drukuj

09 2016Agnieszka Frąckowiak – Bieganowo

Wielkopolskie Bieganowo na przestrzeni wieków „miało szczęście i do szkoły, i Kościoła” – mówią mieszkańcy sołectwa pani Agnieszki Frąckowiak, laureatki konkursu „Sołtys Roku 2015”. Położone w gminie Kołaczkowo w powiecie wrzesińskim chlubi się historią, której obfitości w dramatyczne wydarzenia, można by w pewnym sensie pozazdrościć. Już w 1210 roku w dokumentach źródłowych spotykamy zapis nazwy miejscowości: Byeganow, Beganowo, a ślady bytności ludzi na tych terenach sięgają neolitu i kultury łużyckiej. W średniowieczu stało się gniazdem rodzinnym Bieganowskich herbu Grzymała, w późniejszych stuleciach – Grabskich herbu Wczele. I tu przechodzimy do historii najnowszej Bieganowa, przełomu XIX i XX wieku, gdy wieś stała się bardzo aktywnym obszarem działania w sferze społeczno-politycznej, ekonomicznej i kulturalno-oświatowej, niezbędnego wobec narastającej w zaborze pruskim „niemczyzny”. Mieszkańcy ówczesnej Ziemi Wrzesińskiej, w tym Bieganowa, stworzyli organizacje, które słowem pisanym, mówionym i czytanym walczyły o zachowanie polskiej tożsamości narodowej. Ukoronowaniem tak patriotycznej postawy był strajk dzieci wrzesińskich w 1901 roku, który emanował na inne miejscowości, w tym także na Bieganowo. We wsi aktywnie działało Parafialne Kółko Rolniczo-Włościańskie, a od 1911 roku Związek Kółek Rolniczych, którego patronem był ostatni z właścicieli Bieganowa Edward Grabski. To on po I wojnie światowej przyczynił się do rozkwitu wioski. Odbudował zniszczony pałac i zadbał o dobrą kondycję majątku rolnego, który tylko w Bieganowie wraz z okolicznymi folwarkami liczył blisko 1000 ha urodzajnej ziemi. Poza dobrami ziemskimi Grabscy byli właścicielami nowoczesnych garbarni oraz cukrowni w Gnieźnie, Mątwach i Wrześni, a także znanej w Europie hodowli koni arabskich. Prowadzili eksperymentalną hodowlę owiec rasy merynos i bydła czarno-białego rasy nizinnej. Edward aktywnie udzielał się w wielu organizacjach społeczno-gospodarczych, jak chociażby w Wielkopolskim Towarzystwie Kółek Rolniczych, działał również w Wielkopolskim Sejmiku Wojewódzkim. Szczodrze wspierał miejscową szkołę podstawową, rozbudował kościół i plebanię. Przy tym w rodowej rezydencji przyjmował znamienitych gości II Rzeczpospolitej: prezydenta Ignacego Mościckiego, premiera Władysława Grabskiego, prymasa Augusta Hlonda. Lata okupacji hitlerowskiej były bardzo ciężkie dla społeczności Bieganowa, Grabskiego wysiedlono, majątek przekazano Niemcowi z Łotwy, ludzi prześladowano, mordowano i próbowano zniemczyć.
Po wojnie władza ludowa znacjonalizowała bieganowskie dobra i w 1949 powstał PGR Bieganowo, później kombinat z całym zapleczem socjalno-mieszkaniowym, wielkopolska wizytówka ówczesnego PRL. Po 1989 roku nieudolnie zarządzany przez kolejne spółki, przynosił więcej strat niż zysków, powodując marazm społeczności popegeerowskiej i niezadowolenie mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym. I w takiej właśnie wiosce w dniu 2 września 2009 roku sołtyską została pani Agnieszka Frąckowiak, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, specjalistka ds. zarządzania funduszami, doradca zawodowy ds. rynku prac, liderka Grupy Odnowy Wsi Bieganowo, radna gminy Kołaczkowo. Należy również do Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego, pracując w Gminnym Kole Sołtysów w Kołaczkowie. I jeszcze kilka innych funkcji pani Agnieszki można by w tym miejscu wymienić, ale największe wrażenie zrobiła na Kapitule Konkursu „Sołtys Roku 2015” dostarczona lista mieszkańców wsi Bieganowo z podpisami ponad 180 osób popierających zgłoszenie sołtys Frąckowiak do konkursu! A to już świadczy o bardzo dobrych relacjach mieszkańców sołectwa ze swoją sołtyską.
Już w pierwszych latach XXI wieku ludzie mieli dosyć stagnacji i coraz mocniej domagali się poprawy warunków życia całej wspólnoty sołeckiej Bieganowa. Agnieszka Frąckowiak podjęła wyzwanie i wraz z aktywnymi mieszkańcami założyła Grupę Odnowy Wsi Bieganowo. Ta oddolna inicjatywa zaowocowała wspólnymi działaniami na rzecz rozwoju wioski, powstało Stowarzyszenie „Wielkopolscy Bieganie”, którego prezesem jest pani Agnieszka, aktywnie działa rada sołecka i Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan. Dzięki profesjonalnym umiejętnościom pani Agnieszki w pozyskiwaniu funduszy i dotacji na zadania inwestycyjne oraz integracyjne we wsi, Bieganowo czerpie środki finansowe na rozwój skutecznie starając się o granty z programu Wielkopolska Odnowa Wsi, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO), z Ministerstwa Sportu i Turystyki, a także ze Starostwa Powiatowego we Wrześni oraz o dotacje z gminy Kołaczkowo. Korzysta również ze środków funduszu sołeckiego. Pierwszą znaczącą inwestycją komunalną we wsi był Plac Spotkań Wielopokoleniowych zrealizowany z dotacji programu Wielkopolska Odnowa Wsi w latach 2010–2011. Następną w 2013 roku – Centrum Tradycji i Nowoczesności w Bieganowie powstałe dzięki zagospodarowaniu przestrzeni publicznej wokół świetlicy wiejskiej. Sama świetlica została zmodernizowana i odremontowana, wykonano nowe elewacje zewnętrzne wraz z tarasem, utworzono ścieżkę edukacyjną „Z Biegana ta wieś się wywodzi…”. W rok później wyremontowano dach świetlicy i w pełni nowoczesny, funkcjonalny obiekt zaczął działać ku dobru społeczności Bieganowa i sąsiadów. Świetlica wiejska stała się miejscem kultywowania tradycji, rekreacji i aktywności mieszkańców. Powstał Klub junior&senior, który zagospodarował hol świetlicy, stworzono platformę informacyjną na facebooku: Sołectwo Bieganowo, uruchomiono ciekawe warsztaty folklorystyczne nt. tradycji ludowych kultywowanych przez Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Wrzesińska” oraz kulinarne nt. tradycyjnych potraw wielkopolskich, zakupiono namioty i banery promujące sołectwo Bieganowo na różnych imprezach targowych, jarmarkach, festynach, zadbano o boisko sportowe do piłki nożnej, miejscowe skwery i otoczenie świetlicy. Do prac zawsze włączają się mieszkańcy świadcząc pracę, a także użyczając potrzebnego sprzętu.
    Mieszkańcy Bieganowa wraz z sołtyską Agnieszką Frąckowiak współorganizują również projekty i akcje, których celem jest pomoc potrzebującym. W czerwcu 2014 roku Stowarzyszenie „Wielkopolscy Bieganie” wzięło udział w realizacji charytatywnego Koncertu dla Niny, niespełna trzyletniej dziewczynki z Pruszcza Gdańskiego. Uzyskane wpływy posłużyły do zakupu nowoczesnych, ale bardzo drogich protez. W koncercie uczestniczyło 200 osób. Z kolei podczas akcji rejestracji potencjalnych dawców szpiku w październiku 2014 roku 29 osób w wieku 18–55 lat bezpłatnie zarejestrowało się w bazie dawców komórek macierzystych Fundacji DKMS Polska. Organizatorami przedsięwzięcia było Stowarzyszenie „Wielkopolscy Bieganie”, Grupa Odnowy Wsi Bieganowo, Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan, a jego miejscem – świetlica wiejska. Ponadto do kalendarza imprez organizowanych przez społeczność Bieganowa i jej niekwestionowaną liderkę, sołtyskę Agnieszkę Frąckowiak, wszedł Festyn Dożynkowy zawsze gromadzący około pół tysiąca uczestników, Dzień Dziecka, Gwiazdka „na sportowo i świątecznie”, lektoraty języka angielskiego organizowane przy współpracy szkoły podstawowej w Bieganowie, warsztaty taneczno-ruchowe, kursy komputerowe, zajęcia prozdrowotne kierowane do mieszkańców wsi np. „Aerobic – program przeciwdziałania nadwadze”.
Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan, którego od 2015 roku nasza laureatka jest wiceprezeską, rokrocznie współorganizuje wraz z Grupą Odnowy Wsi Bieganowo, radą sołecką, szkołą podstawową, parafią św. Krzyża, GOK w Kołaczkowie, OSP, OSM we Wrześni oraz radami sołeckimi i Grupami Odnowy Wsi w gminie Kołaczkowo – Centra Integracji Międzypokoleniowej „CIM” finansowane dotychczas z dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i FIO, bardzo ciekawe i inspirujące imprezy w różnych wioskach w gminie, np. Dzień Matki i Dziecka, pojedynek mieszkańców wsi i sołtysów, regionalna Spartakiada Półkolonii, warsztaty rękodzielnicze i zajęcia z udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
    Lista udanych wspólnych osiągnięć i przedsięwzięć sołtys Agnieszki Frąckowiak, mieszkańców Bieganowa i organizacji pozarządowych działających na terenie jej sołectwa i gminy Kołaczkowo jest bardzo długa. Ludzie cenią sołtyskę za zmysł organizacyjny, energię i zapał, a przede wszystkim za znakomite pomysły zmierzające do ożywienia życia w ich wiosce. Organizacje pozarządowe bardzo chętnie współpracują z sołtyską Bieganowa i uczestniczą we wspólnych sołeckich projektach. Radni gminy Kołaczkowo doceniają śmiałość i merytoryczne przygotowanie Agnieszki w przedstawianiu na sesji rady stanowiska związanego z problemami jej rodzinnej wioski i całej gminy. Młodzi cenią ją za upowszechnianie wiedzy i wspieranie działań związanych z budowaniem ścieżki kariery zawodowej w Młodzieżowym Centrum Kariery.
W uznaniu zaangażowania w sprawy wsi Bieganowo i gminy Kołaczkowo oraz ich mieszkańców, kultywowania tradycji i zwyczajów wielkopolskich oraz wrażliwości na problemy zwyczajnych ludzi pani Agnieszka Frąckowiak, sołtyska Bieganowa, decyzją Kapituły Konkursu „Sołtys Roku” znalazła się wśród dwunastu najlepszych „Sołtysów Roku 2015”.
Grażyna Kaniewska

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6


Fot. archiwum sołectwa, P. Łuczka
Podpisy do zdjęć:
1. Występy folklorystyczne – Nowy Folwark.
2. Warsztaty folklorystyczne w Groniu.
3. Festyn z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki.
4. Plac spotkań Wielopokoleniowych zawsze pełny.
5. Prace przy tworzeniu Centrum Tradycji i Nowoczesności.
6. Pamiątkowe zdjęcie podczas finału Konkursu „Sołtys Roku”.