Czerwiec 2016

Drukuj
6 16Hanna Wronka Równe
Jak przy wykorzystaniu jedynego stałego dochodu gminy, jakim jest fundusz sołecki, wyremontować świetlicę, zadbać o poprawną organizację ruchu w sołectwie, wykonać remonty dróg, wymienić oświetlenie uliczne i wybudować garaż na samochody strażackie wie tylko Hanna Wronka, sołtyska Równego w gminie Strachówka w powiece wołomińskim na Mazowszu. Pani Hanna sołtysuje w Równem od 2006 roku. Od dwóch lat jest też członkinią Stowarzyszenia Sołtysi Mazowsza, które skupia, sieciuje i integruje najlepszych sołtysów regionu. Jest laureatką konkursu na najaktywniejszą liderkę wiejską Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na Mazowszu w roku 2013. Równe pod przewodnictwem pani Hanny zdobywa nagrody w konkursach na najaktywniejsze sołectwo w województwie mazowieckim. Nasza laureatka, Sołtyska Roku 2015, pisze projekty, stara się o granty, współpracuje z Lokalną Grupą Działania Równina Wołomińska, pozyskuje środki z programu Działaj Lokalnie. Pani Hanna wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Równem realizuje wiele wspólnych projektów i przedsięwzięć. Jest doskonałym przykładem liderki, sołtyski, która nawet w najmniejszej społeczności potrafi odkryć potencjał i ukierunkować go ku budowaniu nowej jakości życia, nie zatracając przy tym tradycji i dorobku kulturowego minionych pokoleń. Swoim doświadczeniem chętnie dzieli się z innymi sołtysami jako prelegentka podczas konferencji i szkoleń dla środowiska wiejskiego.
Kluczem do sołeckiego sukcesu Hanny Wronki jest zaangażowanie, zrozumienie potrzeb lokalnej społeczności i planowanie. „To, co wyróżnia panią Hannę jako liderkę i sołtyskę trzech kadencji, to niezwykła wrażliwość na problemy mieszkańców, podejmowanie działań w zgodzie z potrzebami lokalnych społeczności i razem z nimi.
Pani Hanna cieszy się dużym zaufaniem i szacunkiem partnerów we wprowadzaniu zmiany społecznej z poczuciem pełnej odpowiedzialności za nią” – uważa Barbara Pędzich-Ciach, prezeska Stowarzyszenia Tradycyjnie Nowocześni. Ze względu na brak dodatkowych źródeł dochodu sołectwa poza funduszem sołeckim, pani Hanna stała się bardzo sprawną osobą w pozyskiwaniu dotacji. Sama stara się o granty, układa plany imprez i ich budżety. Pod jej kierownictwem do sołectwa spływają środki zewnętrzne z takich źródeł, jak: program Działaj Lokalnie, PROW, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.
Dzięki zaradności sołtyski udało się przeprowadzić wiele inwestycji i rewitalizację dróg. Kluczem do sukcesu jest świadomość lokalnych potrzeb i planowanie wydatków z wyprzedzeniem. Już w 2011 roku ze środków funduszu sołeckiego w Równem została zakupiona ziemia pod inwestycję budowy garażu dla wozów strażackich, który oddano do użytku w 2015 roku. W tym samym roku zaczęła się jego rozbudowa o pomieszczenia świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacyjną. Częściowo wykorzystano środki z PROW w wysokości 247 190 zł oraz środki własne gminy w wysokości 169 695 zł. W Równem dba się o bezpieczeństwo Mieszkańców na ulicach. W 2013 roku z funduszu sołeckiego został za blisko 15 000 zł zamontowany monitoring, kamery oraz alarm przed budynkami strażnic OSP. Rok wcześniej 13 000 zł przeznaczono na wykonanie projektu organizacji ruchu oraz naprawy drogowe. W zeszłym roku w gminie zmodernizowano oświetlenie uliczne oraz dzięki środkom z PROW wykonano 340 m chodnika, wyłożono kostką główny plac w sołectwie, odtworzono rów przydrożny, przeprowadzono konserwację gruntową rzeki Kobylanki przepływającej przez sołectwo, wyremontowano przepusty na drodze gminnej. Część prac dotyczących rewitalizacji dróg komunikacyjnych była finansowana przez powiat wołomiński.
W 2008 roku z inicjatywy sołtyski utworzyła się grupa mieszkańców, która opracowała Plan Odnowy Wsi Równe. Obecnie zgodnie z nim planowane są kolejne wiejskie inwestycje. Wśród nich znalazła się renowacja kapliczki św. Floriana.
Pani Hanna reaktywowała w swojej wsi Koło Gospodyń Wiejskich, jest jego przewodniczącą. Chociaż działa ono dopiero od kilku lat lista osiągnięć jest naprawdę imponująca. Historia KGW w Równem sięga lat 70. ubiegłego stulecia, jednak jego reaktywacja nastąpiła dopiero w 2009 roku. Niestety, nie zachowała się żadna dokumentacja z poprzedniej działalności Koła, można więc powiedzieć, że pani Hanna stworzyła je na nowo.
Początkowo Koło liczyło 11 członkiń, jednak z roku na rok zainteresowanych udziałem przybywa. Różnica wieku uczestniczek jest również imponująca, od 10 do 80 lat! Impulsem do reaktywacji KGW było powołanie zespołu artystyczno-ludowego, który miał wziąć udział w Przeglądzie Pieśni Ludowej w Tłuszczu. Wystąpiło wówczas 10 pań, do dziś śpiewają ułożone na Przegląd piosenki. Niedługo po reaktywacji Koła gospodynie w ramach programu „Równe rodziny w Równem” pozyskały środki i poprowadziły warsztaty muzyczne, rękodzielnicze i kulinarne. Panie z KGW organizują liczne imprezy okolicznościowe dla lokalnej społeczności: Dzień Babci i Dziadka, spotkania opłatkowe, wielkanocne, wspólne kolędowanie, Zapusty, Dzień Kobiet, dzień wiosny. Wśród licznych sukcesów Koła znajdują się też warsztaty edukacyjne i etnograficzne. Gospodynie przygotowują wiele projektów wymagających talentów artystycznych, jak wieńce dożynkowe czy ołtarz na Boże Ciało. Wykorzystują do ich wykonania trudne i innowacyjne dla polskiej wsi techniki rękodzieła, na przykład decoupage. Rokrocznie ważnym wydarzeniem w działalności KGW jest Dzień Ziemniaka, impreza cykliczna promująca sołectwo Równe. Gospodynie przygotowują oprawę artystyczną oraz poczęstunek w postaci rożnych rodzajów pierogów, klusek, kopytek i ciast. Słynne na cały powiat wołomiński są pierożki z kaszy i kurek, którym przyznano I miejsce w konkursie Agencji Rynku Rolnego w Warszawie. Rękodzielnictwo jest równie ważnym punktem w działalności KGW. Wraz z strażą pożarną w 2014 roku panie zrealizowały projekt pn. „Ręczne robótki odpędzają smutki”, podczas którego gospodynie pokazywały młodzieży tradycyjne zwyczaje zanikające powoli w małych wiejskich społecznościach. Hucznie obchodzono też 5-lecie działalności Koła, któremu towarzyszyła konferencja pn. „Aktywne kobiety na obszarach wiejskich”.
Mieszkanki Równego znane są z niesienia pomocy innym, pomagają powodzianom i pogorzelcom organizując zbiórki darów. W 2015 roku założycielka Koła, pani Hanna, otrzymała laur publiczności w plebiscycie „Wieś jest kobietą”. Otrzymaną nagrodę 3 tys. zł rozdzieliła równo pomiędzy straż pożarną i KGW. Współpraca obydwu organizacji trwa już od dawna i zaowocowała powstaniem zespołu ludowego „Równinianki’. Ważną pozycję w życiu lokalnej wspólnoty zajmuje Ochotnicza Straż Pożarna. Pani Hanna jest jej przeszkolonym członkiem. W 2015 roku odbyły się IV Gminne Obchody Dnia Strażaka połączone z uroczystością otwarcia garaży strażackich i świetlicy wiejskiej w Równem. Uroczystości towarzyszyła msza święta i wręczenie dyplomów dla najdzielniejszych strażaków. Całkowity koszt budowy garaży wyniósł 206 772,11 zł ze środków własnych, 10 000zł pozyskano z ZOW ZOSP RP w Warszawie.
Hanna Wronka chętnie uczestniczy w konferencjach dotyczących wyrównywania szans rozwojowych wsi polskieji jej aktywizacji. W 2015 roku brała udział w spotkaniu z prezydentową Anną Komorowską pn. „Aktywność kobiet siłą społeczności wiejskich”, rok później pojawiła się jako prelegentka i promotorka dobrych praktyk podczas konferencji w Lesznowoli z wystąpieniem „Aktywna sołtyska w Równem”. Pani Hanna została wytypowana jako jedna z 25. osób z całej Polski do stworzenia  filmu i książki pt. „25 lat polskiej wolności” pod patronatem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Sama laureatka podkreśla, że wolność dla niej to również dostęp do wszystkich urzędów i mediów, a także możliwość nieograniczonego działania na rzecz lokalnej społeczności. – Być wolnym – dla mnie znaczy nie być pod czyjąś pieczą. Rządzić się samemu i w sobie – mówi Hanna Wronka.
W dowód uznania za rzetelną pracę na rzecz społeczności sołectwa Równe, a zwłaszcza dla środowisk kobiecych na wsi, pani Hanna Wronka została uznana przez Kapitułę Konkursu jednym z dwunastu najlepszych sołtysów w kraju w roku 2015.
 

Grażyna Szady

Fot. archiwum sołectwa
„Gazeta Sołecka” Nr 6(282), str. 6-7, 19