• Zobacz więcej

Luty 2016

Drukuj

2 16Teresa Lemiesz – Ołobok
Teresa Lemiesz od ćwierć wieku pełni funkcję sołtysa w Ołoboku w wielkopolskiej gminie Sieroszewice. Oprócz sumiennego wypełniania obowiązków sołtysa w swojej wsi, jest członkiem zarządu stowarzyszenia „LGD 7 – Kraina Nocy i Dni”, podejmującego działania na rzecz udziału mieszkańców w procesie rozwoju swojej małej Ojczyzny. Jako członek Stowarzyszenia Ludzie Ludziom zorganizowała zbiórkę zboża i paszy dla powodzian na południu kraju. Jest pomysłodawczynią powstania książki o dziejach rodzinnej wsi „W księżycową noc na ołobockich polach” autorstwa Teresy Migasiewicz, wydanej przez Urząd Gminy Sieroszowice. Od lat jest zaangażowana w walkę z rakiem piersi i jaskrą. Aktywnie upowszechnia wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w rolnictwie, o kształtowaniu kultury technicznej wśród rolników, a także popularyzuje zasady bezpiecznej pracy wśród dzieci i młodzieży.
Ołobok, rodzinna wieś pani Teresy, ma bardzo ciekawe dzieje. Historia osady sięga 1213 roku, gdy książę wielkopolski Władysław Odonic ufundował w niej klasztor dla cysterek z Trzebnicy. W tym samym roku poświęcono pierwszy drewniany kościół. Na przełomie XV i XVI wieku wybudowany został obecny kościół w stylu późnogotyckim pw. Świętego Jana Ewangelisty oraz murowany klasztor. Budynki w pierwszej połowie XVII wieku zniszczył pożar. W XIX wieku Konwent Cysterek w Ołoboku zlikwidowały władze pruskie. Na rozwój wsi duży wpływ miała jej przynależność do klasztoru cysterek. Pochodzące z Niemiec zakonnice sprowadziły w połowie XIV wieku niemieckich osadników. Od XVI wieku Ołobok stał się lokalnym ośrodkiem włókiennictwa. Rozwijała się w związku z tym hodowla owiec. Charakterystyczne dla Ołoboku było plecionkarstwo ze słomy. Jego tradycja wywodzi się z wpływów klasztoru, którego zakonnice uczyły ołobockie dziewczęta robót ręcznych. Zakonnicom ołoboczanki zawdzięczają także znane od wieków w okolicy umiejętności haftowania. Tradycje ludowe kultywowane są we wsi do dzisiaj.
Od kilkudziesięciu lat istnieje Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Ołobok”. W repertuarze ma dawne przyśpiewki i miejscowe tańce. Prezentowane przez zespół ołobockie wesele przypomina barwną obrzędowość południowej Wielkopolski.
W ostatnim czasie prężnie działa we wsi orkiestra dęta OSP „Ołobok”.
Sołtys Teresa Lemiesz zainicjowała liczne przedsięwzięcia w swojej miejscowości. Za jej kadencji wybudowano Dom Rolnika, w którym znajduje się filia biblioteki, punkt usług fryzjerskich i świetlica środowiskowa. Przeprowadzono wodociągowanie i telefonizację wsi, zbudowano szkołę podstawową i boisko sportowe. Budynek starej szkoły zaadaptowano na Muzeum Ziemi Ołobockiej, wykonano scenę widowiskową z salą dla orkiestry dętej, wytyczono parking przy szkole. Powstała pętla autobusowa, założono oświetlenie ulic i rozbudowano centrum wsi poprzez wykonanie chodników, ustawienie ławeczek i posadzenie krzewów. Przybliżona wartość inwestycji to 3,5 mln złotych. Środki finansowania inwestycji we wsi to fundusz sołecki, dochody z wynajmu Domu Rolnika, dochody z organizacji imprez, środki własne wypracowane przez sołtysa i radę sołecką.
Pani Teresa co roku organizuje zebrania wiejskie i wraz z mieszkańcami podejmuje decyzje na temat przeznaczenia przyszłorocznego funduszu sołeckiego. 22 września 2015 roku w Domu Rolnika w Ołoboku odbyło się zebranie wiejskie, podczas którego podjęto uchwałę w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego na 2016 rok. Mieszkańcy zadecydowali, że kwotę 25.886 zł z funduszu sołeckiego przeznaczą na najpilniejsze potrzeby społeczności, czyli przede wszystkim na remont sali, a także zakup tablicy ogłoszeń. Omówiono plany dotyczące Ołoboku. Z najważniejszych wymieniono dokończenie modernizacji drogi gminnej od strony cmentarza, modernizację drogi powiatowej od mostu na Prośnie do skrzyżowania, budowę chodnika i modernizację drogi wojewódzkiej, stworzenie placu zabaw dla dzieci i siłowni zewnętrznej z wykorzystaniem środków z funduszy unijnych. Mieszkańcy wnioskowali o poprawę bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej poprzez wymalowanie dodatkowych pasów, a także dosadzenie kwiatów i krzewów oraz zamontowanie lamp w centrum wsi i oczyszczenie rowów. Poruszyli także sprawę wywozu śmieci.
Teresa Lemiesz aktywnie uczestniczy w życiu społecznym, samorządowym i wiejskim. Aktywizuje społeczność Ołoboku do pracy na rzecz dobra wspólnego. Czyni starania o dodatkowe środki finansowe organizując wraz z radą sołecką ciekawe, a zarazem dochodowe imprezy. Zainicjowała prace społeczne, w wyniku których dokonano rozbiórki starych murów, wybudowano parking przy domu rolnika i boisko szkolne, pomalowano ściany w świetlicy, wyrównano tereny wiejskie. Organizuje wspólnie z mieszkańcami zabawy sylwestrowe i „podkoziołek”, zgodnie z tradycją lokalną. Dochody uzyskane z zabaw przeznaczane są na wyposażenie Domu Rolnika. Aktywna sołtyska mocno zaangażowała się w organizację imprez lokalnych i promowanie działalności kulturalnej wsi. Współorganizowała obchody 10-lecia Orkiestry Dętej „Ołobok” i 50-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Ołobok”. Pełniła także funkcję przewodniczącej Komitetu Obchodów 800-lecia istnienia swojej wioski. Aktywna pani sołtys dba o rozwój kulturalny mieszkańców Ołoboku i często organizuje spotkania autorskie z pisarzami oraz artystami. W 2015 roku w Domu Rolnika zorganizowała spotkanie promujące książkę „Więcej niż nic” z udziałem autora Piotra Fałczyńskiego. Goście mieli okazję zapoznać się z pisarzem z Ołoboku. Autor w bardzo ciekawy sposób opowiedział o swojej twórczości, inspiracjach, a także nowej publikacji.
Najważniejszym wydarzeniem, które zorganizowała sołtys Teresa Lemiesz, był jubileusz 800-lecia lokacji klasztoru cysterek w Ołoboku. Z tej okazji odbył się festyn cysterski oraz widowisko historyczne. Współorganizatorem uroczystości była Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach. Uroczystości uświetniła Orkiestra Dęta „Ołobok” pod batutą Stanisława Jarosika oraz członkowie Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Ołobok” w strojach ludowych. Po południu na placu przed Domem Rolnika odbył się Festyn Cysterski, podczas którego rozstrzygnięto konkursy: poetycki, plastyczny i fotograficzny. Licznie zgromadzeni mieszkańcy i goście mieli okazję obejrzeć barwne widowisko historyczne „Ołobok przez wieki”. W związku z jubileuszem w Domu Rolnika odbyło się spotkanie związane z promocją książki „Cysterki w Ołoboku”.
W 2014 roku dzięki inicjatywie pani Teresy główne gminne uroczystości dożynkowe odbyły się w Ołoboku. Licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy Sieroszewice mogli obejrzeć występy artystyczne w wykonaniu uczniów z miejscowej szkoły podstawowej. Na estradzie zaprezentował się także Zespół Pieśni i Tańca „Ołobok” pod kierunkiem Heleny Saranek. Gwiazdą wieczoru był zespół Gang Marcela, który przez ponad godzinę bawił publiczność, śpiewając znane i lubiane przez wszystkich przeboje. Po koncercie zagrała Orkiestra Dęta „Ołobok”. Przez cały czas panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Ołoboku serwowały regionalne produkty. Dożynki zakończyła zabawa taneczna. W uroczystościach dożynkowych uczestniczyła również delegacja strażaków z partnerskiej gminy Jaromerice w Czechach.
Aktywna sołtyska jest osobą odpowiedzialną, otwartą na współpracę, zaangażowaną w problemy społeczności lokalnej. Wykazuje się dużą ofiarnością w działalności publicznej, co skłania także społeczność sołectwa do aktywności. Bardzo dobrze współpracuje z radą sołecką, wspólnie podejmują działania na rzecz rozwoju wsi Ołobok. Kolejnymi partnerami pani Teresy w staraniach o lepszą wspólną przyszłość jest Ochotnicza Straż Pożarna i Koło Gospodyń Wiejskich. Sołtyska ma duże poparcie w społeczności lokalnej, jest lubiana i cieszy się autorytetem. Potrafi skupić mieszkańców wokół wspólnych celów, zaangażować w pracę na rzecz dobra wspólnego, rozwiązywać trudne problemy życia na wsi. W 2007 roku została uhonorowana tytułem „Zasłużony dla gminy Sieroszewice”.
Za swoje osiągnięcia na rzecz mieszkańców wsi Ołobok i gminy Sieroszewice, a także za dbałość o rozwój swojego sołectwa i podtrzymywanie tradycji kulturalnych i historycznych regionu pani Teresa Lemiesz, sołtyska Ołoboku, została uhonorowana zaszczytnym tytułem „Sołtys Roku 2014”.

Grażyna Szady
Fot. Archiwum sołectwa, C. Szejgis

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8


Podpisy do zdjęć:
1.    Występy Zespołu Pieśni i Tańca „Ołobok” z cyklu Letnia Estrada Folkloru.
2.    W Ołoboku corocznie odbywa się Festiwal Orkiestr Dętych.
3.    Widowisko plenerowe „Ołobok przez wieki”
4.    Sołtyskę w jej codziennej pracy wspiera rada sołecka.
5.    Otwarta w 2008 r. estrada jest dumą pani sołtysi.  
6.    Uroczyste otwarcie Muzeum Ziemi Ołobockiej.  
7.    Wójt Czesław Berkowski wręcza sołtysce odznaczenia z okazji 800-lecia Ołoboku.
8.    Teresa Lemiesz w Senacie w gronie laureatów Konkursu „Sołtys Roku 2014”.
Gazeta Sołecka, nr 2(278), str. 6-7, 19