• Zobacz więcej

Listopad 2018

Drukuj

list 2018Edmund Woźniak – Nowy Gózd
Edmund Woźniak pełni funkcję sołtysa sołectwa Nowy Gózd w gminie Stara Błotnica w powiecie białobrzeskim na południowym Mazowszu od czerwca 1967 roku, a więc ponad 51 lat. Ta nieduża wioska licząca niespełna dwustu mieszkańców dawniej nosiła nazwę Guzd. Dziś w gminie Stara Błotnica znajduje się sołectwo Stary Gózd i sołectwo Nowy Gózd, w którym niekwestionowanym liderem jest sołtys Edmund Woźniak. Z wykształcenia rolnik, zawsze był związany ze swoją rodzinną wioską i jej mieszkańcami, których dobrze zna z pokolenia na pokolenie
Gmina Stara Błotnica ma typowo rolniczy charakter, chociaż na jej obszarze coraz dynamiczniej rozwija się drobna przedsiębiorczość (handel, budownictwo, naprawa samochodów) i inne usługi. Użytki rolne zajmują 87% powierzchni gminy, grunty leśne – 10%. W 2013 roku Stara Błotnica została wyróżniona statuetką Lider Regionu w kategorii Samorząd – Inwestycje (budowa dróg, boisk i oczyszczalni ścieków). Na jej terenie znajduje się Obszar Krajobrazu Chronionego „Dolina Pilicy i Drzewiczki” oraz pomniki przyrody. W planach jest utworzenie otuliny Parku Krajoznawczego Dolnej Pilicy. Liczne stanowiska archeologiczne i obiekty zabytkowe, a zwłaszcza kościół parafialny w Starej Błotnicy (sanktuarium maryjne) i Kaszowie oraz zespół dworsko-parkowy w Chruściechowie należą do najbardziej znanych i cennych w tej części Mazowsza. Omawiając historię gminy nie sposób więc nie wspomnieć o sanktuarium maryjnym i zabytkowym kościele w Starej Błotnicy.
Najstarsza wzmianka o wsi Błotnica pochodzi z 1237 r., kiedy to w dokumencie księcia mazowieckiego Bolesława Konradowica wymieniony jest rycerz Bogusz z Błotnicy. Parafia powstała przed 1403 r. Z tego bowiem okresu pochodził pierwotny kościół drewniany pw. św. Piotra Apostoła, fundacji Błotnickich herbu Doliwa. Obecny murowany kościół rozpoczęto budować w 1759 r. staraniem ks. Sebastiana Skórkowskiego. Kościół jest w stylu późnego baroku, trójnawowy, sześcioprzęsłowy, typu bazylikowego. W głównym ołtarzu znajduje się namalowany na desce obraz Matki Bożej Pocieszenia, prawdopodobnie z II połowy XVI w. Od XVII w. istnieją niezbite dowody na kult obrazu. Czczony jest do dziś pod tytułami Matka Boska Błotnicka, Pani i Królowa Ziemi Radomskiej, Matka Boża Pocieszenia. W 1868 r. nałożono na obraz srebrne sukienki. Dzięki staraniom bp. Piotra Gołębiowskiego papież Paweł VI zezwolił na koronację obrazu, która dokonała się dnia 21 sierpnia 1977 r. Głównym koronatorem – w zastępstwie chorego prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego – był kardynał Karol Wojtyła. Obraz w Błotnicy był ostatnim koronowanym przez krakowskiego kardynała przed jego wyborem na Stolicę Piotrową.
W dniu 8 września 2000 r. do Starej Błotnicy przybyli Ojcowie Paulini. Zakonnikom z Jasnej Góry ks. bp Jan Chrapek powierzył posługę w parafii i w Sanktuarium. W dniu 9 czerwca 2014 r. w Uroczystość Matki Kościoła ks. bp Henryk Tomasik uroczyście wprowadził relikwie św. Jana Pawła II do błotnickiego sanktuarium. I właśnie w takim szczególnym miejscu leży Nowy Gózd – sołectwo pana Edmunda. Jeszcze w latach 60. ubiegłego stulecia sołtys Woźniak czynił skuteczne starania o elektryfikację wsi oraz meliorację, w latach 80. zadbał o przyłączenie wodociągu do zabudowań we wsi oraz instalację głównej sieci gazu ziemnego. Wkrótce potem przyszedł czas na telefonizację wioski i w wielu domach pojawiły się długo oczekiwane telefony stacjonarne. Skutecznie domagał się poprawy jakości gminnych i wiejskich dróg, także tych dojazdowych do gospodarstw rolnych. Ta organiczna „praca u podstaw” przez dziesięciolecia spowodowała, że mieszkańcy sołectwa Nowy Gózd nie wyobrażają sobie innego sołtysa niż pan Edmund, dziś już osiemdziesięciolatek.
Maria Pietrzak, prezes Zarządu Stowarzyszenia „Kobiety dla Starej Błotnicy”, o sołtysie Woźniaku opowiada tak: To aktywny społecznik, życzliwy dla ludzi, zaangażowany na rzecz sołectwa, jak również w działania na rzecz gminy Stara Błotnica, takie jak budowa ośrodka zdrowia, sieci wodociągów, melioracje, remont drogi w Nowym Goździe, budowa i remonty strażnic PSP. Chętnie pomaga w organizacji wielu gminnych wydarzeń, takich jak uroczyste sesje Rady Gminy, dożynki, festyny, uroczystości kościelne. Jest przychylny dla organizacji społecznych, stowarzyszeń, Koła Gospodyń Wiejskich. Pomaga w rozwiązywaniu wielu problemów lokalnych.
Równie ciepłe słowa pełne uznania dla działalności sołtysa Edmunda Woźniaka ma Józefa Nurek, prezeska Zarządu Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych wsi Pierzchnia i Jakubów. Podkreśla, że jest to człowiek o wielkim sercu, dobry samorządowiec, z którym często członkinie Stowarzyszenia spotykają się podczas ważnych wydarzeń organizowanych dla społeczności lokalnej, a pozytywna energia pana Edmunda i charyzma udziela się wszystkim. Stąd też bierze się wiele wspólnych sołeckich przedsięwzięć, między innymi poprawiających bezpieczeństwo we wsi, czy organizacja tzw. czynów społecznych mających na celu poprawę porządku i estetyki wioski. Władze gminne podkreślają jego aktywne uczestnictwo w naradach sołtysów zwoływanych przez wójta gminy, m.in. związanych z funkcjonowaniem funduszu sołeckiego. Efektywnie i wzorowo sołtys Edmund Woźniak współpracuje nie tylko z władzami samorządowymi gminy Stara Błotnica, lecz również z parafią w Starym Goździe i tamtejszą szkołą.
Za swoją pełną pasji i aktywną działalność sołtys Edmund Woźniak został odznaczony medalem Pro Masovia – przyznawanym osobom, które przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju Mazowsza. Natomiast kapituła Ogólnopolskiego Konkursu „Sołtys Roku 2016” organizowanego przez redakcję „Gazety Sołeckiej” i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów uhonorowały Edmunda Woźniaka jako sołtysa seniora, który od ponad 50 lat bardzo dobrze i aktywnie sprawuje funkcję.
Grażyna Szady

Gazeta Sołecka, nr 11(311), str. 6-7, 19

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Fot. UG Stara Błotnica, archiwum

1. Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Starej Błotnicy.
2. Zabawa podczas Festynu Dożynkowego w Starej Błotnicy.
3. Nadanie rondu w Kaszowie imienia „100-lecia Odzyskania Niepodległości”.
4. OSP w Starym Kobylniku po termomodernizacji.
5. VIII Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę.
6. Nagroda dla Edmunda Woźniaka w konkursie „Sołtys Roku 2016”.
7. Sołtys odbiera w Senacie list gratulacyjny Prezydenta RP.
8. Dzień Sołtysa 2018 – gratulacje od premiera M. Morawieckiego.
9. Wójt gminy Stara Błotnica dziękuje sołtysowi za wieloletnią pracę.