• Zobacz więcej

Styczeń 2018

Drukuj

styczen2018Beata Grzechnik – Wola Kamieńska. Ukończyła studia ekonomiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, ale swoje dorosłe życie poświęciła sołectwu i mieszkańcom Woli Kamieńskiej w gminie Iława w województwie warmińsko-mazurskim. W wieku 35 lat została wybrana sołtyską, jednak już wcześniej aktywnie działała na rzecz społeczności lokalnej jako członek rady sołeckiej. Beata Grzechnik, laureatka Ogólnopolskiego Konkursu „Sołtys Roku 2016” jest niekwestionowaną liderką wspólnoty sołeckiej Woli Kamieńskiej, dla której skutecznie pozyskuje środki na inwestycje komunalne i na tzw. projekty miękkie aktywizujące wieś. Jest prezeską Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Sołectwa Wola Kamieńska, sekretarzem Stowarzyszenia „Indyk Warmińsko-Mazurski”, członkiem LGD „Łączy nas Kanał Elbląski” oraz Rady Organizacji Pozarządowych w Iławie.
– Największą zasługą pani sołtys jest doprowadzenie do wybudowania oraz wyposażenia świetlicy wiejskiej w Woli Kamieńskiej, a także zagospodarowanie otoczenia świetlicy, która jest obecnie centrum spotkań mieszkańców naszej wioski – mówi Barbara Śmigielska z rady sołeckiej. Poprawa infrastruktury komunalnej i uatrakcyjnienie tzw. przestrzeni publicznej w Woli Kamieńskiej to priorytet w działalności naszej laureatki, która skutecznie stara się o pozyskanie grantów dla swojego sołectwa i umiejętnie je wykorzystuje z pożytkiem dla wsi i jej mieszkańców. Dzięki staraniom pani Beaty przebudowano drogę powiatową w centrum Woli Kamieńskiej wraz z chodnikiem i odwodnieniem oraz wybudowano drogę łączącą Iławę z Tynwałdem, a także wyremontowano nawierzchnie dróg do miejscowości Kwiry i do Kamienia Małego. Aktywnie zaangażowała się w realizację takich dużych inwestycji gminnych, jak budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Kamieńskiej i modernizacja stacji uzdatniania wody.
W ostatnich sześciu latach w sołectwie Beaty Grzechnik zrealizowano 15 dużych projektów i zorganizowano kilkadziesiąt różnych akcji społecznych! Wizytówką Woli Kamieńskiej jest doskonale wyposażona świetlica wiejska; wartość tej inwestycji wyniosła 26 690 zł z dofinansowaniem z PROW 2007–2013 w wysokości 18 683 zł. Urządzenie terenu wokół niej (projekt zrealizowany w 2012 r.) pochłonęło 23 015 zł z dofinansowaniem 18 412 zł. W dwa lata później uruchomiono plenerową siłownię, sfinansowaną również z PROW 2007–2013 z małych grantów, działanie pn. „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Oprócz siłowni zakupiono sprzęt nagłaśniający jako wyposażenie świetlicy. Wartość całego projektu to 30 275 zł, dofinansowanie – 23 899 zł.
O kolejne dotacje na rozwój swojej wioski Beata Grzechnik postarała się wraz ze Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Sołectwa Wola Kamieńska startując w Programie „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie „Przystań” w Iławie. Sołectwo otrzymało dofinansowanie na wyposażenie placu zabaw dla dzieci i zakup grilla, sfinansowało nasadzenia drzewek i krzewów ozdobnych wokół terenu przy świetlicy. Wkrótce zagospodarowano przestrzeń przystanku autobusowego i skrzyżowania we wsi. Wartość tego projektu to 9840 zł, z czego połowę dofinansowano z PROW 2007–2013. Efektem realizacji projektu był udział sołectwa w konkursie „Czysta i piękna zagroda – Estetyczna Wieś 2011” zorganizowanym przez Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, w którym Wola Kamieńska otrzymała wyróżnienie i nagrodę rzeczową. Kolejny konkurs pn. „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla” współfinansowany ze środków gminy Iława i Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie zaowocował budową zadaszonej wiaty, stolików i ławek. Koszt inwestycji to 13 400 zł, dofinansowanie 8000 zł. Z kolei projekt „Mały ogród botaniczny” mieszkańcy zrealizowali ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z dofinansowaniem 1000 zł przy całkowitych kosztach przedsięwzięcia 1300 zł. Natomiast ze środków sołeckich zakupiono część wyposażenia do świetlicy i kuchni (m.in. zestawy naczyń kuchennych), dzięki czemu w lipcu 2011 roku odbył się pierwszy festyn „Wakacje z rodziną” – wydarzenie integrujące i aktywizujące lokalną społeczność. W trakcie tej imprezy mieszkańcy poznali historię wsi i dzieje swoich przodków, zostały odsłonięte tablice informacyjne szlaku pieszo-rowerowego wzdłuż którego odbył się rajd rowerowy, wydrukowano i rozdano uczestnikom materiały promocyjne. W sierpniu 2011 roku z inicjatywy władz gminnych i sołtys Beaty Grzechnik bawiono się na festynie rodzinnym pn. „Święto rodziny”, zgłoszonym do konkursu „Działania na rzecz integracji mieszkańców środowiska lokalnego”. W 2012 roku odbył się festyn „Piękne i tajemnicze są naszej wsi okolice” współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego, a we wrześniu 2013 roku w sołectwie Wola Kamieńska – dożynki gminne. W konkursie wieńców dożynkowych sołectwo zajęło III miejsce.
W 2014 roku mieszkańcy zorganizowali festyn rodzinny „Pożegnanie wakacji” połączony z akcją charytatywną „Gramy dla Vanessy”, przeprowadzoną dla małej mieszkanki sołectwa chorej na mukowiscydozę. Udało się dla dziewczynki zebrać ponad 5 tys. zł! W 2015 roku wspólnie ze Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Sołectwa Wola Kamieńska zrealizowano projekt „Dożynki Sołeckie” połączony z dożynkami parafialnymi, w których wzięło również udział sąsiednie sołectwo Szałkowo oraz delegacje z zaprzyjaźnionych gmin partnerskich Sovetsk w Rosji i Mysłakowice na Dolnym Śląsku. W 2016 roku mieszkańcy wspólnie ze Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Sołectwa Wola Kamieńska zorganizowali piknik rodzinny pn. „Wakacji czas dla każdego z nas”, połączony ze zbiórką dla powodzian z partnerskiej gminy Mysłakowice na Dolnym  Śląsku.
Wola Kamieńska dysponuje nie tylko funduszem sołeckim, lecz również tzw. odpisem sołeckim wyodrębnionym w budżecie gminy Iława do wyłącznej dyspozycji sołectwa, co wraz ze środkami zewnętrznymi, pozyskanymi przez sołectwo pod przewodnictwem sołtys Beaty Grzechnik, umożliwia mieszkańcom tej wioski realizację różnych ciekawych przedsięwzięć. W 2016 roku Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Sołectwa Wola Kamieńska złożyło do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie projekt dotyczący utworzenia miejsca rekreacji i wypoczynku w Kamieniu Małym na działce przy jeziorze Łabędź. Powstaje tam ścieżka rekreacyjna z ławeczkami, miejsce na ognisko z kamiennymi ławkami, kamienny stół do tenisa, tablice informacyjne o historii i przyrodzie tego miejsca.
Mieszkańcy Woli Kamieńskiej chętnie wspierają swoją sołtys przy konkretnych pracach na rzecz wsi na zasadzie wolontariatu, m.in. uporządkowali teren plaży wiejskiej i oczyścili kąpielisko. Natomiast ze środków gminy Iława zakupiono i zamontowano na plaży tzw. grzybki, czyli ławeczki ze stolikiem pod zadaszeniem.
Wiele inicjatyw sołeckich w Woli Kamieńskiej ma nie tylko charakter rekreacyjno-wypoczynkowy, lecz również edukacyjny. W 2015 roku zrealizowano we wsi będący elementem ogólnopolskiego programu „Działaj lokalnie” projekt pn. „Nie marnuję – segreguję, kompostuję, odzyskuję” – na rzecz poprawy efektywności selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej na terenie Woli Kamieńskiej i gminy Iława. Mieszkańcy postawili płyty z polbruku, na których stoją kosze do selektywnej zbiórki odpadów oraz tablice z instrukcją, jak poprawnie segregować śmieci, a każde miejsce jest monitorowane. Koszt zadania wyniósł 4645 zł, z czego dofinansowanie – 3500 zł.
Sołtys Beata Grzechnik czynnie angażuje się w działalność sportową w swoim sołectwie i gminie Iława. W Wojewódzkich Letnich Igrzyskach Samorządowych Wydminy 2015 zajęła II miejsce w kategorii Sołtys. Dwa lata wcześniej w Wojewódzkich Igrzyskach Wsi w Białej Piskiej zdobyła w tej samej kategorii srebrny medal, a na Gali Sportu otrzymała statuetkę za wybitne osiągnięcia sportowe.
Za swoją aktywność na rzecz rozwoju sołectwa Wola Kamieńska i gminy Iława, zaangażowanie się w życie społeczne mieszkańców wsi, zwłaszcza dzieci, młodzieży szkolnej i osób chorych, propagowanie sportu i zdrowego stylu życia Beata Grzechnik dołączyła do grona dwunastu najlepszych sołtysów w kraju w 2016 roku.

Grażyna Szady
Fot. archiwum sołectwa
Gazeta Sołecka nr 1(301), str. 6-7, 19

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 9


1.Odsłonięcie tablicy i otwarcie szlaku pieszo-rowerowego.
2.Występ dzieci i młodzieży podczas uroczystości w świetlicy.
3.W sołectwie nie brakuje chętnych do pracy na rzecz wsi.  
4.Wspólna praca na terenie wokół świetlicy.
5.Porządkowanie i zagospodarowanie terenu w centrum wsi.
6.Ognisko na zakończenie akcji ”Nie marnuję - segreguję, kompostuję, odzyskuję"
7.Beata Grzechnik podczas Wojewódzkich Letnich Igrzysk Samorządowych.
8.„Śmieci mniej, ziemi lżej” – sprzątanie terenu sołectwa.