• Zobacz więcej

Wrzesień 2017

Drukuj

9 2017Aneta Bławat - Kobylany
W 2015 r. Aneta Bławat postanowiła ponownie kandydować na gospodarza wsi, bo jej pasją jest pomaganie ludziom. wygrała wybory i przystąpiła do kontynuowania działań. Nie od dziś wiadomo, że bolączką mieszkańców wsi jest nie najlepszy stan dróg gminnych, czasami też powiatowych, a przede wszystkim tych, które łączą wsie i prowadzą na pola. Wiele dróg w gminie opatowskiej nie ma w ogóle nawierzchni asfaltowej, dlatego wymagają ciągłych remontów. Wizyty w dyrekcji Kopalni Dolomitów Wymysłów zaowocowały nieodpłatnym przekazaniem mieszkańcom sołectwa tłucznia niesortowanego, który mogli odbierać w kopalni i za jego pomocą poprawiać drogi dojazdowe do gospodarstw. Zagrożenie powodziami minęło, gdy z inicjatywy sołtyski udrożniono rowy przydrożne i odetkano przepusty. Wcześniej woda gromadząca się w rowach powodowała zalewanie piwnic w domach. Wykonano też oświetlenie drogi biegnącej przez wieś. Przez kilka lat pani Aneta zabiegała o zbudowanie chodnika i przejścia dla pieszych przez jezdnię. Wreszcie po wielu wizytach w dyrekcji Zarządu Dróg Wojewódzkich i Autostrad w Kielcach oraz zarządzie województwa świętokrzyskiego i włączeniu się do inicjatywy samorządów wszystkich szczebli, wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, cel, którym było zdobycie środków na sfinansowanie inwestycji został
osiągnięty. Podpisanie porozumienia w 2015 r. zaowocowało wybudowaniem ciągu pieszego przez Kobylany. Dziś droga dzieci do szkoły jest bezpieczna.
Dużym problemem dla mieszkańców, a zwłaszcza rolników zajmujących się chowem bydła mlecznego i trzody chlewnej, był brak dobrej wody. Liczne interwencje w gminie i przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej w końcu sprawiły, że w budżecie gminnym wspartym przez powiat zaplanowano wydatki na budowę nowej hydroforni i modernizację wodociągów. Koszt inwestycji wyniósł ponad 2,3 mln zł. Ponadto dzięki współpracy z sołtyską i radnymi w 2015 roku powstały cztery przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Sołtys Aneta Bławat stale współpracuje ze Świętokrzyskim Bankiem Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim. Z jej inicjatywy zrodziła się akcja pomocy żywnościowej dla uboższych rodzin. Do wspólnego działania namówiła sołtysów z gminy Opatów: z Jagnina, Czernikowa Karskiego, Rosochy, Zochcinka, Strzyżowic, Balbinowa, Brzezi, Marcinkowic, Jałowęs, Jurkowic, Okaliny-Kolonii, Nikisiałka Dużego, Wąworkowa, Tudorowa i Lipowa. W marcu 2015 r. wspólnie rozdano 100 ton owoców i warzyw. Ponadto 176 osób wskazanych przez opiekę społeczną otrzymało pomoc żywnościową w formie paczek. Znajdowały się w nich konserwy, mąka, cukier, masło, ryż, kasza. W 2016 r.
liczba ta zwiększyła się do około 300 osób. Przywożenie, wydawanie i praca biurowa przy rozprowadzaniu żywności pochłania wiele czasu i energii. Jednak jest satysfakcja, że można komuś pomóc.
Trudną do przecenienia rolę w rozwoju wsi odgrywa Stowarzyszenie „Nasze Kobylany” utworzone w marcu 2012 r. Powstało z inicjatywy sołtyski, która pełni również funkcję prezesa. Stowarzyszenie łączy ludzi zainteresowanych wspieraniem i realizacją edukacyjnych, społecznych, charytatywnych, gospodarczych i ekologicznych inicjatyw. Stowarzyszenie działa na rzecz sołectwa, powiatu opatowskiego i całego regionu świętokrzyskiego. Żywo reaguje na rozmaite potrzeby społeczności lokalnej.
Ogromnym sukcesem była realizacja w latach 2014–15 sfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”. Adresatami projektu były osoby przez wiele lat bezrobotne z terenu powiatu opatowskiego. Był on realizowany we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy i dotyczył 150 osób. Szkolenia przygotowały ich do zawodów: magazynier z obsługą wózka widłowego, profesjonalny sprzedawca, specjalista zajmujący się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, organizator pracy biurowej, spawacz rur, przedstawiciel handlowy.
Inny projekt sołtyski Anety Bławat znalazł się w gronie zwycięzców IV edycji ogólnopolskiego konkursu, którego celem było wyłonienie najciekawszych inicjatyw poświęconych walce z wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży. Na ogłoszony w maju 2014 r. konkurs wpłynęło 237 projektów, ale tylko cztery organizacje otrzymały granty, a wśród nich Stowarzyszenie „Nasze Kobylany”, które zgłosiło wniosek pn. „Z COOLturą na Ty”. Projekt był adresowany do 30-osobowej grupy dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin defaworyzowanych społecznie i zakładał ich aktywizację poprzez warsztaty tańca nowoczesnego, zajęcia wokalne, lekcje teatralne organizowane w Opatowskim Ośrodku Kultury. Przez cały czas trwania projektu były prowadzone warsztaty psychologiczno-pedagogiczne, podczas których dzieci wzmacniały poczucie własnej wartości, nauczyły się zachowań asertywnych a także poznały sposoby rozwiązywania konfliktów.
Aneta Bławat otrzymała także dofinansowanie ze szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej do projektu pt. „Cudze chwalicie swego nie znacie – edukacja regionalna”. Projekt
skierowany był do 30-osobowej grupy młodzieży. Celem było poszerzenie wiedzy o regionie świętokrzyskim i propagowanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania własnym regionem. W czasie jednego z wyjazdów dzieci mogły poznać historię zamku Krzyżtopór oraz posłuchać legend związanych z tym miejscem.
Innym razem z inicjatyw Anety Bławat dzieci odwiedziły „wioskę indiańską”, gdzie wiele dowiedziały się o kulturze
i obyczajach Indian.
Dzieci chętnie uczestniczyły w grach i zabawach przygotowanych przez organizatorów. Przy okazji wyjazdu do Opatowa spotkały się lokalną artystką, która zorganizowała z ich udziałem warsztaty. Wzbogaceniem wiedzy o regionie była wizyta w parku etnograficznym – Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. Na zakończenie projektu odbył się konkurs na najciekawsze fotografie. Partnerem wspierającym była miejscowa szkoła podstawowa, w której funkcjonowanie Aneta Bławat jest bardzo zaangażowana, co jest dostrzegane nie tylko przez nauczycieli, ale także przez rodziców uczniów.
W kwietniu 2016 r. zorganizowała wyjazd studyjny do Włostowa i Karwowa co było kontynuacją projektu „Cudze chwalicie, swego nie znacie – edukacja regionalna”. A w maju – do Kurozwęk. Wyjazd był również doskonałą okazją
do uczczenia zbliżającego się Dnia Dziecka. Fundusze pozyskane z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kielcach zostały przeznaczone na kolejny projekt pn. „Tu i teraz pod osłoną nieba”. Objęte nim zostały dzieci i młodzież pochodząca z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.
Dużym zainteresowaniem cieszą się organizowanie na terenie szkoły turnieje sportowe. Do zawodów zgłaszają się drużyny z całego powiatu. Turnieje mają profesjonalną obsługę. Są sędziowie, pomoc medyczna, wyżywienie i nagrody. Organizatorom z rady sołeckiej chodzi o propagowanie aktywnego spędzania czasu. A w czasie wakacji sołtyska organizuje naukę pływania dla dzieci, zapewniając im posiłek. Pieniądze pozyskuje z Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej w Kielcach.
Dużą popularnością nie tylko wśród mieszkańców Kobylan, ale również okolicznych miejscowości cieszą się Pikniki Rodzinne. Pobyt na pikniku zawsze umilają zespoły ludowe i weselne oraz wokaliści. Dbając o rozwój kulturalny najmłodszych mieszkańców sołtyska utworzyła grupę taneczną Krokusy, która prezentuje swe umiejętności podczas organizowanych imprez. W piknikach uczestniczy kilkaset osób.
Do tradycji weszła zabawa integracyjna pn. „Wesołe mikołajki”, w trakcie której dzieci z ubogich rodzin są obdarowywane paczkami ze słodyczami. Zapraszani są na nią samorządowcy, organizacje pozarządowe, lokalni przedsiębiorcy. Na Dzień Kobiet organizowany jest „kulig na kołach”, kończący się ogniskiem z pieczeniem kiełbasek.
Aneta Bławat pozyskała ponad 2 168 000 zł ze środków RPO WŚ i dzięki temu w październiku 2016 roku w Opatowie powstał niepubliczny żłobek „Raj Malucha”. Dotąd w powiecie opatowskim nie było żłobka ani miejsca opieki nad
dziećmi do lat trzech. Pomysł o utworzeniu żłobka był oddolną inicjatywą rodziców, którzy wskazywali taką potrzebę w ankietach. W żłobku mogą przebywać dzieci od 20. tygodnia do 3. roku życia. Rodzice powracający lub wchodzący na rynek pracy mogą powierzyć swoje pociechy opiece wykwalifikowanej kadry opiekunów.
Pani sołtys patronuje także miejscowej drużynie piłkarskiej, która uczestniczy w turnieju organizowanym przez Opatowskie Stowarzyszenie Ligi Halowej Piłki Nożnej – wspiera ją kupując stroje sportowe i piłki. Jak wielu sołtysów Aneta Bławat jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej. A jej wsparcie dla jednostki ogniowej wyraża się w zakupach drobnego sprzętu przeciwpożarowego.
Jest też szefową Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Opatowskiego i członkinią Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej. Pytana skąd bierze siły do działalności społecznej tak mówi: radość dzieci i młodzieży i dobre słowo dorosłych mieszkańców sołectwa, gminy i powiatu są dla mnie największą nagrodą i motywacją do dalszego działania.
Teofil Łosiewski

Fot. archiwum sołectwa
Gazeta Sołecka, Nr 9(297)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Na zdjęciach:
1. Budynek szkoły i przedszkola w Kobylanach.
2. Podczas obchodów 5-lecia Stowarzyszenia „Nasze Kobylany”.
3. Pani Aneta podczas zabaw z dziećmi ze  żłobka Raj Malucha w Opatowie.
4. Dobra zabawa na Pikniku w Kobylanach.
5. Sołtyska Aneta w pracy zawodowej - kierownik CAZ PUP Opatów.