• Zobacz więcej

Lipiec 2017

Drukuj
07 2017Czesław Smółka - Przecieszyn
W Przecieszynie przynajmniej dwa adresy są znane każdemu mieszkańcowi. Wszyscy we wsi, a nawet w okolicach wiedzą gdzie mieszka była wójt pobliskich Brzeszczy, a obecnie premier Beata Szydło i gdzie swój dom posiada sołtys Czesław Smółka. Dla większości mieszkańców Przecieszyna, który liczy ok. 1150 osób, Czesław Smółka jest sołtysem od zawsze. Jak sięgają pamięcią na piętrowej chałupie pod numerem 68 na ulicy Długiej zawsze widniała tabliczka z napisem SOŁTYS. Jest w tym wiele prawdy, bo pan Czesław jest sołtysem od 36 lat.
Funkcję sołtysa powierzyli Smółce mieszkańcy Przecieszyna w 1981 r. A potem uznali, że spełnia ich oczekiwania i wybierali go na kolejne kadencje. „Rządzi” więc Smółka już dziewiątą kadencję.
Za jego kadencji w sołectwie zostały zainicjowane i zrealizowane liczne inwestycje komunalne. Przeprowadzono kapitalny remont ulic: Przecieszyńskiej i Szybowej. Zmodernizowano rów odwadniający zapadliska powstałe po eksploatacji węgla kamiennego, który zalegał pod gminą. Powstał wiejski plac zabaw dla dzieci. Zakończono budowę Ośrodka Kulturalno-Rozrywkowego pod nazwą „Folwark Przecie-syn”. O dotacje unijne na realizację tej inwestycji zabiegał sołtys. Teraz cała wieś i mieszkańcy gminy mogą spotykać się na różnych imprezach kulturalno-rekreacyjnych. Nazwa ośrodka „Przecie-syn” nawiązuje do legendy wprawdzie nie zapisanej i nie potwierdzonej przez historyków czy etnografów, ale za prawdziwą została przyjęta przez mieszkańców i jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Przed wielu laty najstarszy syn dziedzica majątku w miejscowości mieszkał na wzgórzu. Żona jego rodziła same córki. Jedenaście. Dziedzic jak to mężczyzna czekał na przyjście na świat syna. Wreszcie się doczekał. Było to dwunaste dziecko w rodzinie. Radość była wielka. Pytany przez okolicznych dziedziców i mieszkańców wsi o płeć nowo narodzonego dziecka odpowiadał wszystkim z dumą – przecie syn. Wzgórze, na którym mieszkał dziedzic zostało nazwane Przecieszyn. I od tego wzięła się nazwa miejscowości.
Dziś nie ma dziedzica, a życie w sołectwie organizuje Czesław Smółka. Od lat aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi we wszystkich dziedzinach, które służą integracji społeczeństwa, rozwojowi gospodarczemu i kulturalnemu. Poprzez aktywizację różnych środowisk organizuje pomoc ludziom, którzy jej potrzebują. Dodatkową wartością w relacjach międzyludzkich jest znajomość przez niego problemów lokalnych i bezpośrednie kontakty z mieszkańcami. Do sołtysa Smółki ciągle ktoś przychodzi z różnymi sprawami, bo jest pewny, że otrzyma pomoc. Umie dogadać się z ludźmi. Gdy przed kilku lat poinformowano go, że jakaś firma ze Śląska próbuje urządzić na terenie sołectwa dzikie wysypisko odpadów, sołtys doszedł kto to zrobił i doprowadził do usunięcia śmieci. Mieszkańcy Przecieszyna dużą wagę przywiązują do historii. Pielęgnują pamięć o dziejach wsi, kultywują tradycję lokalne. Sołtys inicjuje organizowanie spotkań, aby wiedzę historyczną przekazać młodemu pokoleniu.
Fakt, że we wsi, w której sołtysem jest pan Czesław, mieszka premier polskiego rządu, wbrew pozorom nie ułatwia mu życia. Nie ma mowy o jakimś szczególnym traktowaniu ze strony władz. Wszystko musi być zgodnie z przepisami, bo wszyscy patrzą. Z Beatą Szydło znają się od lat. Współpracował z nią, gdy była burmistrzem Brzeszcz, a wcześniej dyrektorem Ośrodka Kultury w tym mieście. Teraz spotykają się, ale bardzo rzadko. Rozmawiają o zwykłych sprawach, także związanych z Przecieszynem. Jest pełna uznania dla samorządowej działalności pana Czesława. W piśmie nadesłanym do redakcji „Gazety Sołeckiej” popierającej kandydaturę Smółki pani premier podkreśliła, że to w dużej mierze jego zasługa, że we wsi jest kanalizacja a drogi są oświetlone. „Pan sołtys dba również o infrastrukturę drogową regularnie składając wnioski do Urzędu Gminy Brzeszcze o jej rozbudowę, utrzymanie i naprawę… Jest stale obecny w życiu lokalnej społeczności. Współpracuje i angażuje się w prace organizacji pozarządowych działających na terenie sołectwa. Do organizacji lokalnych uroczystości zaprasza nauczycieli i uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Przecieszynie im. Wandy Chotomskiej. Wspiera działalność Straży Pożarnej i Ludowego Klubu Sportowego. Bardzo dobrze układa się jego współpraca z parafią pw. Matki Bożej Częstochowskiej. Na pomoc pana sołtysa mogą zawsze liczyć członkowie Zespołu Folklorystycznego „Przecieszynianki”. Dzięki tej współpracy organizowane w sołectwie dożynki, jubileusze i święta mają barwną i ciekawą oprawę. Pan sołtys reprezentuje mieszkańców sołectwa w czasie sesji Rady Miejskiej w Brzeszczach. Nie waha się przed zabraniem głosu i zajęciem stanowiska, szczególnie wtedy, kiedy obrady dotyczą spraw związanych z Przecieszynem” - napisała Beata Szydło.
Sołtys Czesław Smółka dzięki swojej aktywności jest liderem wszystkich przedsięwzięć przez co zaktywizował mieszkańców wsi do działania na rzecz wspólnoty. „Potrafi zorganizować pomoc dla potrzebujących, reaguje na problemy wsi, jest prawdziwym gospodarzem. Panu Czesławowi Smółce co 4 lata ludzie wystawiają laurkę, wybierając na sołtysa na następną kadencję i to jest prawdziwa rekomendacja” – napisali o Czesławie Smółce radni Rady Miejskiej w Brzeszczach.
Sołtys wspiera także rozwój sportu w sołectwie, pomagając miejscowemu Ludowemu Klubowi Sportowemu finansowo. Pomaga też im w znalezieniu sponsorów organizowanych zawodów sportowych. Obecnie jest zaangażowany w przebudowę boiska. Projekt przewiduje utworzenie wielofunkcyjnego boiska do gry w siatkówkę i koszykówkę. Zdaniem szefa LKS Marcina Andruszko: „poprzez zaangażowanie i dążenie do realizacji założonych celów pan Czesław zasługuje na szacunek i może być wzorem dla młodych działaczy społecznych".
Na pomoc ze strony sołtysa mogą zawsze liczyć członkinie miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich. Choć praca sołtysa – jak przyznają panie – to ciężki kawałek chleba, to Czesław Smółka dba o mieszkańców i zabiega o to aby się integrowali i wspólnie działali na rzecz Przecieszyna. Pomaga mu w tym wrodzona kreatywność i dążenie do łagodzenia konfliktów we wsi.
Czesław Smółka jest honorowym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej. Wprawdzie w wyjazdach do pożarów nie bierze udziału, ale pomaga zdobywać fundusze dla OSP w Przecieszynie. Wspiera zwłaszcza działalność Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i pomaga w organizacji wyjazdów na zawody sportowo-pożarniczej drużynie kobiecej.
Leżą na sercu sołtysowi Smółce sprawy oświaty. Za swój obowiązek uważa nie tylko interesowanie się codziennymi sprawami Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1, ale też wspiera finansowo działalność tej placówki. To dzięki niemu szkoła została wyposażona w sprzęt komputerowy i nagłaśniający oraz otrzymała fundusze na organizację różnorodnych przedsięwzięć i uroczystości szkolnych. Wspólnie z radą sołecką funduje nagrody dla uczniów.
Czesław Smółka ma 75 lat, ale jest ciągle pełen energii. Mówi, że ma jeszcze sporo do zrobienia. Najpilniejszą sprawą jest dokończenie budowy kanalizacji i uregulowanie przepływu wody w rowach przecinających wieś. Bez tego znowu może zdarzyć się powódź, jak przed 7 laty. Sołtys myśli też o rozbudowie parkingu i remoncie kolejnych kilometrów dróg.
Teofil Łosiewski
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Fot. archiwum sołectwa

Zdjęcia:
1. Ośrodek Letni Kultury to miejsce tętniące zżyciem.
2. Pod wiatami „Folwarku Przeciesyn” odbywa się wiele spotkań.
3. Ze sprzętów siłowni zewnętrznej korzystają młodzi mieszkańcy sołectwa.
4. Corocznie w Zielone Światki miejscowa OSP rozpala wielkie ognisko.
5. Bezpieczeństwa najmłodszych na placu zabaw pilnują rodzice.
6. W piłkę nożną grają i młodsi i starsi mieszkańcy sołectwa.
7. Wielofunkcyjne boisko to duma prezesa LKS-u, dyrekcji szkoły i sołtysa.
8. Zmodernizowany dzięki funduszom norweskim budynek szkoły.
9. Sołtys Czesław Smółka podczas finału Konkursu „Sołtys Roku” odbiera list gratulacyjny Prezydenta RP.