Kwiecień 2017

Drukuj
04 2017Katarzyna Tokarz – Ropica Górna
Można pozazdrościć mieszkańcom Ropicy Górnej w gminie Sękowa w Małopolsce i ich sołtysce Katarzynie Tokarz, że dysponują tak różnorodnymi źródłami finansowania swojego sołectwa, jak: środki pochodzące z budżetu gminy oraz unijne, a także z wynajmu świetlicy wiejskiej, z organizacji imprez o charakterze dochodowym, od sponsorów, a przede wszystkim z funduszu sołeckiego. W rozmowie z Gazetą Sołecką tuż po otrzymaniu zaszczytnego tytułu „Sołtys Roku 2015” pani Katarzyna podkreśla, że fundusz sołecki od kilku lat jest stałym źródłem finansowania inwestycji i przedsięwzięć w sołectwie Ropica Górna, które liczy ponad 550 mieszkańców. Jego wysokość (zgodnie z przelicznikiem) wynosi około 23 tys. zł rocznie. To już jest licząca się kwota pieniędzy, którą warto rozsądnie zagospodarować dla potrzeb sołectwa. O tym, jakie są aktualne najpilniejsze do zaspokojenia potrzeby Ropicy Górnej zawsze decyduje zebranie wiejskie.
– Przychodzi na nie 50–60 osób, może to nie jest zbyt duża frekwencja w stosunku do liczby mieszkańców Ropic, ale są to osoby aktywne i zaangażowane w sprawy sołectwa. Na co dzień współpracują ze mną i radą sołecką, i bardzo sobie tę pomoc cenię. Zwłaszcza gdy są to ludzie młodzi, ale także i seniorzy, którzy nadal chcą poświęcić swój wolny czas dla dobra naszej sołeckiej społeczności. Mogę się pochwalić, że w ostatnich latach dzięki współfinansowaniu z funduszu sołeckiego wykonaliśmy plac zabaw dla dzieci, wyremontowaliśmy świetlicę wiejską i wyposażyliśmy ją w nowe meble, zakupiliśmy także nowoczesną kosiarkę – mówi pani Katarzyna.
Mieszkańcy Ropicy Górnej starają się, aby ich wieś, malowniczo położona w Beskidzie Niskim, była zadbana i zielona, sadzą krzewy i kwiaty, dbają o przydrożne rowy, porządkują tereny nadrzeczne, remontują drogi dojazdowe do pól. Wkładają w te inwestycje, często o charakterze sezonowym, dużo własnej pracy. Ale bez dodatkowych środków finansowych, między innymi z funduszu sołeckiego, wielu przedsięwzięć nie mogliby wykonać. Fundusz sołecki dobrze Ropicy Górnej służy.
Na pytanie, co jeszcze wyróżnia sołectwo pani Katarzyny spośród innych sołectw w gminie Sękowa sołtyska mówi, że warto docenić mieszkańców za ich szacunek dla historii Beskidu Niskiego. Uważają oni, że opieka nad zabytkami świadczącymi o życiu i dziejach ludności zamieszkującej te tereny należy do wspólnych obowiązków społeczności lokalnej bez względu na to, czy dotyczy cmentarzy wojennych z czasów I wojny światowej, cerkwi grekokatolickich, czy gdzieniegdzie jeszcze zachowanego tradycyjnego budownictwa drewnianego.
Działalność sołecką i społeczną Katarzyny Tokarz, która sołtysuje w Ropicy Górnej już 15 lat, doceniają również sami mieszkańcy jej sołectwa, a także lokalni liderzy i działacze samorządowi. Barbara Szafrańska, przewodnicząca rady sołeckiej, podkreślała operatywność i skuteczność w działaniu naszej „Sołtyski Roku 2015”. – Jest inicjatorką i realizatorką wielu ciekawych i potrzebnych projektów służących mieszkańcom. To dzięki jej staraniom i dobrej współpracy z władzami samorządowymi oraz wspólnotą sołecką przez okres kilkunastu lat udało się we wsi wykonać wiele inwestycji komunalnych, drogowych, zorganizować miejsce spotkań i rozrywki dla mieszkańców – informuje Barbara Szafrańska.
Wójt gminy Sękowa, Małgorzata Małuch, zaznacza, że Katarzyna Tokarz utrzymuje stałą współpracę z władzami gminy, uczestniczy we wszystkich ważnych wydarzeniach rocznicowych, patriotycznych, kulturalnych, wychodzi z inicjatywą i z determinacją walczy o sprawy swojego sołectwa, promuje ciekawe działania. Przykładem jest zorganizowanie w Ropicy Górnej z jej inicjatywy funkcjonującego przez cały rok niepublicznego punktu przedszkolnego dla 25. dzieci. Obecnie wspólnie z władzami gminy realizuje m.in. tak duże inwestycje, jak rozbudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego we wsi z funkcją fitnessu na świeżym powietrzu oraz wykonanie zbiornika małej retencji na lokalnej rzece przeznaczonego również na cele rekreacyjne.
Katarzyna Tokarz działa aktywnie w Kole Gospodyń Wiejskich, którego jest przewodniczącą, jest druhną w miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej i mimo „niesenioralnego” wieku – aktywną liderką grupy Seniorów+. Jest również inicjatorką powstania na terenie swojego sołectwa w 2008 roku Stowarzyszenia „Razem Silni”, którego zadania to dbałość o ochronę środowiska oraz edukacja proekologiczna mieszkańców. Od 2014 roku pani Katarzyna jest radną Rady Gminy Sękowa, przewodniczącą Rady Rodziców w Zespole Szkolno-Przedszkolnym i działaczką Rady Parafialnej.
Co roku na wiosnę mieszkańcy wraz z panią Katarzyną i liderami lokalnych organizacji pozarządowych zabierają się za porządkowanie wioski. Są to wspólne akcje czyszczenia rzeki i przydrożnych rowów, porządkowania przystanków autobusowych, sadzenia krzewów iglastych (w 2015 roku ponad 1000 sadzonek) upiększających tereny zielone sołectwa. Podobnie porządkuje się i remontuje we własnym zakresie cmentarze wojskowe, pomniki wojenne, kaplice i inne obiekty historyczne. Od kilku lat wspólnie z mieszkańcami sołectwa pani sołtys uczestniczy w rekonstrukcji Bitwy pod Gorlicami z czasów I wojny światowej, której towarzyszy odpowiednia oprawa, stroje i eksponaty przywołujące wspomnienia tamtych czasów.
Przewodnicząca Rady Gminy Sękowa, Maria Wyżkiewicz, uważa panią Katarzynę za niekwestionowaną liderkę wśród wszystkich sołtysów w gminie, która dba o swoich mieszkańców, dokłada wszelkich działań, by się integrowali i wspólnie działali na rzecz swojej miejscowości. Zna problemy swojej wsi „od podszewki” i służy pomocą w ich rozwiązywaniu. Potrafi jednocześnie wsłuchać się w opinie i argumenty drugiej strony i w sposób rzeczowy przyjmować wspólne stanowisko. – Sumiennie dba o swoje sołectwo, o dobro lokalnej społeczności – podkreśla przewodnicząca.
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Sękowa z prezesem Bogusławem Diduchem nie tylko potwierdza aktywny udział sołtys Katarzyny Tokarz w życiu społeczności Ropicy Górnej lecz również wspólną realizację kilku gminnych projektów unijnych, kierowanych przede wszystkim do młodzieży szkolnej. A zwłaszcza starania pani sołtys na rzecz dzieci pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji materialnej.
Także w „Promyczku” – punkcie przedszkolnym działającym w sołectwie rodzice doceniają starania pani Katarzyny, bez których nie tylko być może nie byłoby tego miejsca dla przedszkolaków, lecz również wielu wspólnych imprez dla dzieci, jak Mikołajki, Dzień Dziecka, Dzień Babci i Dziadka. I podkreślają takie cechy pani Katarzyny, jak wrażliwość wobec dzieci znajdujących się w trudnych warunkach domowych, przejawiająca się m.in. pozyskiwaniem prezentów dla najmłodszych czy też współfinansowaniem ich wypoczynku.
Działające w Ropicy Górnej Stowarzyszenie „Razem Silni” w opinii przesłanej do redakcji Gazety Sołeckiej podkreśla takie cechy naszej laureatki, jak aktywność i pomysłowość w działaniu, dzięki którym w dzisiejszych niełatwych czasach umiejętnie współpracując z ludźmi można wiele osiągnąć i zyskać „takie zaufanie jak ma nasza Pani Sołtys”.
Za swoją kreatywność, zdolności organizacyjne, kompetentność i zaangażowanie w sprawy wsi Ropica Górna i gminy Sękowa pani Katarzyna Tokarz w 2015 roku zdobyła najpierw wyróżnienie w konkursie na „Najlepszego Sołtysa Województwa Małopolskiego”, a decyzją Kapituły Ogólnopolskiego Konkursu „Sołtys Roku 2015”, została jednym z dwunastu najlepszych sołtysów w Polsce.
 

Grażyna Szady
Fot. archiwum sołectwa
P. Łuczka
Gazeta Sołecka, nr 4(292), str. 6-7, 19
Podpisy:
1.    Uroczystość otwarcia mostu w Ropicy Górnej.
2.    Piesza wycieczka mieszkańców sołectwa „Szlakiem Papieskim”.
3.    Gospodarzem Gminnych Dożynek 2014 była Ropica Górna.
4.    Starsze mieszkanki sołectwa dzielą się umiejętnościami z młodymi.
5.    Wspólna praca przy porządkowaniu i upiększaniu wsi.
6.    Przygotowywanie wypieków na akcję charytatywną.
7.    Katarzyna Tokarz została wybrana w 2015 roku najlepszą sołtyską Małopolski.
8.    Pani sołtys odbiera list gratulacyjny Prezydenta RP Andrzeja Dudy.