• Zobacz więcej

Grudzień 2013

Drukuj
okladka1312Grażyna Ziernik - Dobrocin
Czy można sobie wyobrazić piękniejszą wieś dolnośląską niż Dobrocin położony w gminie Dzierżoniów? Zapewne tak, chociaż sołectwo pani Grażyny Ziernik, laureatki konkursu „Sołtys Roku 2012", wyróżnia się estetyką i bogactwem zabytków oraz bardzo ciekawą historią spośród wielu innych na Dolnym Śląsku. Początki Dobrocina sięgają XIV wieku. Najstarsza znana nazwa osady – Gythwini Villa – wymieniona została w dokumencie z 1305 roku, a więc pochodzi z okresu, kiedy Śląsk należał do Piastów. Początkowo malownicza wieś była własnością klasztorną, później należała do templariuszy. W XV wieku właścicielem miejscowości byli von Bockowie. W 1484 roku kupił ją Friedrich von Hoberg, kapitan na zamku w Grodźcu i założyciel dobrocińskiej linii Hochbergów. W roku 1897 wieś stała się własnością Kuno von Portatiusa, cesarskiego radcy poselstwa w Szwecji. Po II wojnie światowej, kiedy Dolny Śląsk przyłączono do Polski, wieś otrzymała nazwę Gniewin, później Gutmanów, a w 1947 roku Dobrocin.
Dobrocin słynie zabytkami; najważniejszy z nich to kościół pod wezwaniem św. Piotra i Pawła, pełniący obecnie funkcję rzymsko-katolickiej świątyni, który ma ewangelicką przeszłość. Zbudowany w XIII wieku, został przejęty przez luteran w okresie reformacji i zredukowany w 1654 roku. Jest to niewielka, późnogotycka, murowana budowla z prostokątną nawą i wyraźnie zaznaczonym prezbiterium. Wewnątrz znajduje się cenny ołtarz przypisywany pracowni Mistrza Figur Lubińskich, przemalowany przez ewangelików w 1588 roku. Na uwagę zasługuje również kamienna, manierystyczna chrzcielnica z XVII wieku. Przepięknym zabytkiem jest pałac, wybudowany na miejscu dworu z XVI wieku, obecny wygląd zawdzięcza rozbudowie w 1899 roku przez radcę cesarskiego i dyplomatę Kunona von Portatiusa. Po II wojnie światowej pałac został przejęty przez Państwowe Nieruchomości Ziemskie. Mieściły się w nim mieszkania pracowników, przedszkole i sklep spożywczy. W ostatnich latach został sprzedany w prywatne ręce. Dookoła pałacu znajduje się piękny park, a w nim staw z wyspą, na której rośnie wierzba płacząca.
Od 11 lat sołtysem tej pięknej wioski jest Grażyna Ziernik, z wykształcenia ekonomistka, radna gminy Dzierżoniów. Zaangażowana w sprawy swojego sołectwa i gminy, w wolnym czasie pracuje w kilku stowarzyszeniach działających na rzecz społeczności lokalnej szczególnie dbając o rozwój Dobrocina. Inwestycje, które zostały zrealizowane za kadencji pani Grażyny, to m.in. budowa centrum sportowo-rekreacyjno-oświatowego, uporządkowanie gospodarki ściekowej wskutek wybudowania kanalizacji zagrodowej, scalenie gruntów, przebudowa chodników i modernizacja kaplicy pogrzebowej. Dbając o kondycję sportową mieszkańców, zmodernizowano obiekty sportowe we wsi i zainstalowano piłkochwyty przy boisku do piłki nożnej. W trosce o estetyczny wygląd sołectwa zagospodarowano teren wokół stawu i wybudowano „Skwerek na rozdrożu". Przybliżona wartość inwestycji to 3 150 000 zł. Źródłem finansowania jest fundusz sołecki, wprowadzony w sołectwie w 2009 roku, a także dotacje pozyskane w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych takich, jak krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych; kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji; ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
Pani Grażyna ma dobry kontakt z mieszkańcami: często angażują się w różne akcje społeczne. Przy pomocy członków wspólnoty sołeckiej zorganizowano cykl imprez integracyjnych: „Grzybolandia", „Rodzinny Zlot Sportowy", „Piłkarska kadra czeka", „Dobrocińska majówka". Wspólnie inicjują akcje sportowo-rekreacyjne, jak gimnastyka czy nordic walking. Pani Grażyna jest członkiem Grupy Odnowy Wsi Dobrocin, funkcjonującej przy wsparciu regionalnego programu „Odnowa dolnośląskiej wsi", współautorką sołeckiej strategii rozwoju wsi Dobrocin. Pełni funkcję prezesa stowarzyszenia „Dobrocin Wieś XXI wieku", należy do Rady Scalania przy projekcie „Scalanie gruntów wsi Dobrocin".
Sołtyska jest prawdziwym gospodarzem terenu, z ogromnym poczuciem odpowiedzialności za swoją wieś i jej mieszkańców. Doskonale współpracuje z wójtem oraz pracownikami urzędu gminy w Dzierżoniowie i jednostek organizacyjnych gminy. Nie tworzy problemów, lecz pomaga je rozwiązać. Ma ogromny autorytet wśród mieszkańców. Potrafi zachęcić społeczność lokalną do wspólnej pracy na rzecz sołectwa, sama dając dobry przykład. Dzięki takiej postawie udaje się we wsi zrealizować wiele różnorodnych przedsięwzięć i inwestycji.
– Współpraca z Radą Gminy w Dzierżoniowie jest szczególnie owocna, ponieważ pani Grażyna jako radna ma bezpośredni wpływ na kierunki rozwoju gminy. Podejmuje wyważone i przemyślane decyzje, służące rozwojowi całej wspólnoty – podkreśla Grzegorz Powązka, przewodniczący rady.
Sołtyska Dobrocina posiada dużo pozytywnej energii, którą przekazuje swoim mieszkańcom. Udzielając się w licznych stowarzyszeniach i grupach działania na rzecz swojej małej Ojczyzny, skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne na realizację działań statutowych, co przyczynia się do szybszego rozwoju wsi. Środki finansowania płyną z budżetu gminy, powiatu oraz województwa dolnośląskiego. Stowarzyszenie „Dobrocin Wieś XXI wieku" posiada status organizacji pożytku publicznego, jest też członkiem Lokalnej Grupy Działania „Ślężanie" i wspólnie z LGD podejmuje działania na rzecz rozwoju swojego sołectwa i regionu. Pani Grażyna jest współorganizatorką wielu działań integrujących mieszkańców oraz wzmacniających więzi międzypokoleniowe. Najbardziej znaną dla Dobrocina imprezą cykliczną jest „Grzybolandia", której atrakcje nawiązują do zbierania grzybów, obficie rosnących w okolicznych lasach. Coroczny „Rodzinny zlot sportowy", kierowany do rodzin z całej gminy Dzierżoniów, cieszy się od lat niezmiennym powodzeniem. Co roku organizowana jest też „Dobrocińska Majówka", turniej „Piłkarska kadra czeka", obchody Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka. Działania te integrują wieś i mają dla Dobrocina szczególnie istotne znaczenie, ponieważ jest to wieś popegeerowska, w której przez wiele lat mieszkańcy dzielili się na tych ze wsi i tych z PGR-u. Dzięki działaniom sołtyski ten podział już nie istnieje. Pani Grażyna dając przykład zdrowego stylu życia (uprawia nordic walking, systematycznie uczestniczy w zajęciach na sali wiejskiej) mobilizuje mieszkanki Dobrocina bez względu na wiek do uprawiania ćwiczeń sportowo-rekreacyjnych stosownych do wieku i możliwości pań.
Ostatnie dwa lata to dla Grażyny Ziernik ciężka praca przy projekcie „Scalanie gruntów wsi Dobrocin" realizowanego przy wsparciu środków unijnych z działania: „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" (PROW 2007-2013). Efektem tego projektu jest obniżenie kosztów ponoszonych przez rolników przy uprawie roli i poprawienie efektywności gospodarowania. W wyniku prac scaleniowych przewiduje się zmniejszenie ogólnej liczby działek o 20% oraz przebudowę dróg o łącznej długości ponad 12 km. W 2001 roku pani Grażyna skutecznie prowadziła kampanię informacyjną wśród mieszkańców, dzięki czemu 99% właścicieli gruntów rolnych zadeklarowało chęć przystąpienia do projektu.
– Osiągnięcie kompromisu przez uczestników scalania to bardzo trudny proces, który udał się w dużej mierze dzięki zaangażowaniu pani sołtys – mówi wójt Marek Chmielewski. Na uwagę zasługują projekty, polegające na zagospodarowaniu terenów publicznych, które w ostatnich latach znacznie poprawiły wizerunek Dobrocina. Może poszczycić się chodnikiem biegnącym przez większą jej część, zbudowanym przy zaangażowaniu sołtyski, mieszkańców i dobrej współpracy z władzami powiatu. W ostatnim czasie w miejscu dotychczas bardzo zaniedbanym powstał „Skwerek na rozdrożu", obecnie wizytówka Dobrocina. Odtworzono istniejący niegdyś staw i rozpoczęto prace przy zagospodarowaniu terenu wokół niego. Wszystkie te działania, wykonane pod kierunkiem pani sołtys Grażyny Ziernik, sprawiły, że gmina Dzierżoniów nominowała Dobrocin do konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska" w kategorii: najpiękniejsza wieś. Ze względu na liczbę inicjatyw oddolnych, aktywność sołtyski i mieszkańców, TVP3 Telewizja Wrocławska, nagrała w Dobrocinie jeden z odcinków z cyklu „Mieszkam na wsi". Pani Grażyna Ziernik w 2009 roku została uhonorowana przez Ministra Rolnictwa odznaką honorową „Zasłużony dla rolnictwa". Otrzymała również wyróżnienie za pracę i zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej Dobrocina w konkursie „Sołtys roku 2011", organizowanym przez wojewodę dolnośląskiego.


Grażyna Szady

  • soltysmiesiaca134
  • soltysmiesiaca135
  • soltysmiesiaca136
  • soltysmiesiaca137
  • soltysmiesiaca138
  • soltysmiesiaca139

Fot. M. Koziczyński, archiwum sołectwa