• Zobacz więcej

Marzec 2013

Drukuj
okladka1303Marek Łapiński - Łapy-Dębowina
Marek Łapiński od 14 lat jest sołtysem we wsi Łapy-Dębowina na Podlasiu. Z zawodu inkasent, angażuje się nie tylko w sprawy swojego sołectwa, ale też w wiele innych przedsięwzięć wykraczających poza tradycyjną rolę sołtysa. Pełni funkcję radnego Rady Miejskiej w Łapach. Jest współzałożycielem Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapach-Dębowinie, której został członkiem honorowym. Od początku powstania Stowarzyszenia „Nasza Przestrzeń" w Łapach-Dębowinie wspiera wszystkie jego inicjatywy i działania.
Gmina Łapy położona jest we wschodniej części Polski, w województwie podlaskim. Częściowo leży na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego stanowiącym Zielone Płuca Polski. Obszar gminy jest atrakcyjny turystycznie, z malowniczą rzeką Narew stanowiącą pozostałość pierwotnej przyrody. „Polska Amazonia", tak mówią o tych terenach przyrodnicy. Park chroni sieć rzeczną wraz z przyległymi terenami bagiennym i lasami łęgowymi, w których bytuje 150 gatunków ptaków, z czego część stanowią gatunki rzadkie i ginące. Bagienne rozlewiska Narwi są miejscem odpoczynku i żerowania olbrzymich skupisk ptaków przelotnych. Na terenie gminy w granicach Parku żyją różnorodne gatunki zwierząt. Walory przyrodnicze stwarzają możliwość obserwowania zwłaszcza ptaków, w ich naturalnym środowisku. Innym ważnym elementem tego obszaru jest lewostronny dopływ Narwi – rzeka Awissa, która urozmaica południowo-zachodnią część gminy. Szata roślinna porastająca brzegi i bagna czyni je niedostępnymi dla człowieka, ale zarazem decyduje o ich atrakcyjności.
Sołtys Marek Łapiński przyczynił się do modernizacji swojego sołectwa, zrealizował najważniejsze inwestycje komunalne, budowę kanalizacji, dróg i chodników. Z jego inicjatywy uporządkowano centrum wsi: ułożono kostkę, zainstalowano barierki, zasadzono kwiaty. Zagospodarowano plażę przy rzece Narew - ze środków funduszu sołeckiego zakupiono wiatę z ławami, wydzielono i wyłożono kamieniami miejsce na ognisko, ustawiono kosze na śmieci i ławki, nawieziono piasek, wykoszono trawę. Ważnym przedsięwzięciem proekologicznym było uprzątnięcie terenu po byłym wysypisku śmieci, który wykarczowano, nawieziono ziemię, wyrównano teren i zasiano trawę; dzięki temu zniknął krajobraz szpecący sołectwo. Sołtys przyczynił się również do udrożnienia odnogi starorzecza Narwi na odcinku 3 km.
Źródłami finansowania inwestycji i przedsięwzięć we wsi jest fundusz sołecki oraz nagrody pieniężne wygrane w konkursach, m.in. przeprowadzanych przez gminę Łapy.
Sołtys wspaniale sprawdza się w akcjach społecznych, współorganizowanych z mieszkańcami, takich jak porządkowanie ulic czy poprawa estetyzacji sołectwa. Wieś Łapy-Dębowina, z jego inicjatywy wzięła udział we wszystkich edycjach konkursu Burmistrza Łap. W edycji konkursu z 2008 r. sołectwo zajęło III miejsce, w 2009 r. – I miejsce, w 2010 r. otrzymało wyróżnienie natomiast w 2011 r. bezkonkurencyjnie zajęło I miejsce i wygrało główną nagrodę pieniężną w wysokości 2500 zł. Łapińskiemu udało się zaangażować 40 osób do prac porządkowych, dzięki tym staraniom wieś Łapy-Dębowina jest schludna i estetyczna. Mieszkańcy dbają o zagospodarowanie publicznych miejsc przeznaczonych do rekreacji, m.in. plaży w Łapach-Dębowinie służącej nie tylko mieszkańcom, ale również turystom, którzy chętnie nad piękną Narwią spędzają weekendy. Uporządkowane zostały przystanki, skwer, teren szkoły, drogi, postawiono tablice informacyjne. Dzięki inicjatywom sołtysa Łapińskiego społeczność lokalna zintegrowała się przy współpracy na rzecz swojego najbliższego otoczenia oraz kształtowania pozytywnego wizerunku wsi.
Oprócz dbania o wizerunek i estetykę swojego sołectwa, a także działań modernizacyjnych we wsi, pan Marek aktywnie uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych. Współorganizuje festyn wiejski „Narwiański Zajazd Szlachecki" w Łapach-Dębowinie, sztandarową imprezę plenerową, odbywającą się co roku w sierpniu. Wydarzenie jest unikatowym przedsięwzięciem w gminie Łapy, opartym o historię szlachty zagrodowej i tradycje szlacheckie. Uczestniczą w nim licznie nie tylko mieszkańcy wsi, ale także goście przyjezdni z okolic Łap i Białegostoku. W programie „Narwiańskiego Zajazdu Szlacheckiego" pojawia się co roku inscenizacja zajazdu szlacheckiego, odbywają się występy zespołów folklorystycznych oraz tańce pod gołym niebem. Jest to niezwykle interesujące wydarzenie dla miłośników przeszłości, dzięki któremu do sołectwa Łapy –Dębowina przyjeżdżają turyści. Inscenizacja jest wykonywana przez szwadron kawalerii X Pułku Ułanów Litewskich. W zeszłym roku festynowi towarzyszył „Jarmark Staropolski", pokaz historyczny przygotowany przez grupę „Jantar", koncert „Na Chłopską Nutę" w wykonaniu absolwentów szkoły wokalno-aktorskiej im D. Baduszkowej w Gdyni oraz zabawa ludowa. Co roku z inicjatywy sołtysa Łapy-Dębowina bierze czynny udział w organizacji gminnych „Dożynek z produktem lokalnym" przygotowując stoisko promocyjne wsi i prezentując wieniec dożynkowy w konkursie na „Najpiękniejszy wieniec gminy Łapy".
Sołtys Marek Łapiński nie zapomina również o osobach potrzebujących pomocy. W 2010 r. zorganizował zbiórkę darów wśród mieszkańców swojej wsi dla powodzian z gminy Wilkowo. Działa także w samopomocy sąsiedzkiej. W 2001 r. w Święta Wielkanocne, kiedy uległ spaleniu dom jednego z mieszkańców, sołtys wraz z innymi mieszkańcami pomógł go odbudować. W 2008 r. remontował grożący zawaleniem dom mieszkanki sąsiedniej wioski Łapy-Szołajdy. Natomiast w 2009 r. mieszkańcy wsi pod kierunkiem Łapińskiego odnowili dom matce samotnie wychowującej dziecko.
Pan Marek jest osobą bardzo energiczną, przedsiębiorczą i potrafiącą skutecznie zaangażować wszystkich mieszkańców do wspólnej pracy oraz inicjatyw na rzecz swojego sołectwa. Własną postawą daje przykład zaangażowania i osobiście uczestniczy we wszystkich pracach społecznych. Jest wspaniałym organizatorem przedsięwzięć wiejskich i społecznikiem. Z pełnym oddaniem służy jej mieszkańcom. Nie potrafi obojętnie przejść wobec ludzkiego nieszczęścia i zawsze organizuje pomoc potrzebującym. Jest opiekunem prawnym 61-letniego mężczyzny, mieszkańca wsi Łapy-Dębowina. Opiekuje się też jego chorą matką. Wraz z żoną Zaopiekował się i wychowywał przez kilka lat chłopca, którego matka popadła w depresję, a dziecko miało trafić do Domu Dziecka.
Sołtys aktywnie i zgodnie współpracuje z władzami gminy. – Pan Marek Łapiński uczestniczy we wszystkich sesjach Rady Miejskiej w Łapach. Zawsze terminowo i rzetelnie wywiązuje się z obowiązków sołtysa wsi. Jest osobą przedsiębiorczą, empatyczną, solidną i konkretną. Bardzo chętnie angażuje się we wszystkie inicjatywy społeczne i pomaga łapskiemu samorządowi w organizacji wydarzeń kulturalnych na terenie całej gminy. Jest m.in. współorganizatorem imprezy plenerowej „Narwiański Zajazd Szlachecki". Co roku zgłasza swoją wieś Łapy-Dębowina do konkursów organizowanych przez Burmistrza Łap. Jego zapał i pracowitość udzielają się innym mieszkańcom wsi, dzięki czemu wieś zwykle zdobywa w tych konkursach nagrody i wyróżnienia. Łapy-Dębowina należą do jednego z najbardziej zadbanych i czystych sołectw w gminie – chwali sołtysa Łapińskiego Wiktor Brzosko, burmistrz Łap.
Za swoje osiągnięcia w pracy na rzecz sołectwa Łapy – Dębowina i gminy Łapy, pasję społecznikowską i dobre serce Marek Łapiński został uhonorowany zaszczytnym tytułem „Sołtys Roku 2011".


Grażyna Szady

  • soltysmiesiaca80
  • soltysmiesiaca81
  • soltysmiesiaca82
  • soltysmiesiaca83
  • soltysmiesiaca84
  • soltysmiesiaca85
 
Fot. archiwum

Gazeta Sołecka, Nr 3(243), str. 6-7, 19.