• Zobacz więcej

Styczeń 2012

 

okladka1201Piotr Sendecki-Brodzica
Wykształcony trzydziestolatek, strażak, ratownik medyczny i człowiek pełen pomysłów sołtysuje w Brodzicy w gminie Hrubieszów na Lubelszczyźnie od sześciu lat. Zasłynął medialnie w 2010 roku dzięki udziałowi w ogólnopolskim konkursie Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji pn. „Wyważanie otwartych drzwi”, w którym zdobył drugą nagrodę za pomysł informowania SMS-ami mieszkańców Brodzicy o zebraniach wiejskich. Pytany, dlaczego wybrał taką formę przekazu, odpowiada, że mieszkańcy jego sołectwa mieli poczucie niedoinformowania o ważnych wydarzeniach dziejących się we wsi bez względu na to, gdzie były one umieszczane. Na SMS-owe informacje prosto od sołtysa zdecydowało się kilkadziesiąt osób, pozostali nadal mogą się dowiedzieć o planowanych sołeckich spotkaniach, imprezach i wspólnych przedsięwzięciach z tablic informacyjnych i strony internetowej www.brodzica.info.

Laureat Konkursu „Sołtys Roku 2010” cieszy się uznaniem wśród sąsiadów tej o ponad 600-letniej historii miejscowości. Pierwsze legendarne przekazy o Brodzicy pochodzą z 1047 roku. Wtedy trwały walki połączonych wojsk wielkiego księcia ruskiego Jarosława i jazdy polskiej Kazimierza Odnowiciela przeciwko separatystom z Mazowsza i Grodów Czerwieńskich. Na wysokości Ostrowi Mazowieckiej nad Bugiem doszło do ostrego starcia z wojskami Miecława chcącego obalić Piastów. Życie królowi uratował brodaty rycerz oddawszy monarsze własnego konia. W nagrodę Kazimierz Odnowiciel nadał swemu wybawcy herb szlachecki Brodzic przedstawiający trzy złote krzyże i kawał ziemi pod Hrubieszowem, skąd rycerz pochodził. Założoną osadę bohater nazwał Brodzicą.
W 2009 roku Piotr Sendecki, wówczas sołtys pierwszej kadencji, podczas obchodów Dnia Samorządowca został uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Gminy Hrubieszów”. Kapituła Konkursu wybrała go spośród zgłoszonych pięciorga kandydatów. – Był najlepszy, a jest jednym z najmłodszych wiekiem i stażem sołtysów w gminie – podkreśla wójt Jan Mołodecki. – Angażuje się w działalność społeczną w wielu organizacjach pozarządowych, w Stowarzyszeniu Integracji Rodzin „Przystań”, Fundacji Wszystko Dla Dzieci, Stowarzyszeniu Hrubieszowskim „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania. Jest inicjatorem nowatorskich rozwiązań, stworzył pierwszą stronę internetową sołectwa na terenie naszej gminy. Współorganizuje tradycyjne już i znane w regionie KARTOFLAKI przy współpracy z KGW, którego członkinie przygotowują przy ognisku smaczne potrawy z ziemniaków, a całej imprezie towarzyszą nie tylko degustacje ziemniaczanych przysmaków, lecz również wspólna zabawa i śpiewanie.
To urodzony społecznik i „niespokojny duch”, mówią o nim sąsiedzi. Ciągle poszukuje nowych inspiracji i pomysłów, aby uaktywnić sołecką społeczność. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Jędrzejewski podkreśla, że młody sołtys aktywnie uczestniczy w sesjach rady, zgłasza cenne inicjatywy i wnioski często sugerowane przez pozostałych mieszkańców sołectwa i członków rady sołeckiej, które nieraz istotnie wpływają na rozwój lokalny oraz kreowanie wizerunku nie tylko Brodzicy, lecz także pozostałych jednostek pomocniczych w hrubieszowskiej gminie.
- W ramach obowiązków sołtysa Piotr Sendecki na bieżąco przedkłada dokumenty wymagane planem pracy Rady (np. opracowanie planu gospodarczego – remont budynków komunalnych, modernizacja i utrzymanie dróg gminnych, fundusz sołecki), co w znacznym stopniu korzystnie wpływa na pracę stałych komisji. Przygotowuje także niektóre projekty uchwał – podkreśla przewodniczący Jędrzejewski. Sołtys na bieżąco współpracuje z radnym ze swojego okręgu wyborczego, zaprasza go na zebrania wiejskie, na których udziela odpowiedzi i wyjaśnień na pytania mieszkańców sołectwa Brodzica. Warto też poznać opinię Związku Strzeleckiego „Strzelec” z Hrubieszowa (organizacji społeczno-wychowawczej kontynuującej idee międzywojennego Związku Strzeleckiego), na temat współpracy jednostki strzeleckiej nie tylko z naszym laureatem, lecz również z całym sołectwem wykazującym wysoki poziom zorganizowania, elastyczność i znakomitą logistykę. – Ze strony sołtysa, jak i pozostałych mieszkańców Brodzicy, zawsze można liczyć na fachowość w podejmowanych działaniach. Dzięki pomyślnej współpracy odpowiadamy na każdy apel ze strony sołectwa – zapewnia dowódca jednostki Jakub Zachaj. Również pani Agnieszka Lebiedowicz, przewodnicząca KGW w Brodzicy, podkreśla zasługi pana Piotra w reaktywacji Koła, gotowość do współpracy z paniami przy organizacji różnych imprez kulturalnych wspólnie organizowanych na rzecz wioski. A jest tych przedsięwzięć niemało, wystarczy wspomnieć o Dniu Seniora, Dniu Babci i Dziadka, Ostatkach, Jasełkach, kuligu. Z kolei prezes Kółka Rolniczego Marek Rodziewicz ceni Piotra Sendeckiego za operatywność w pozyskiwaniu funduszy na rozbudowę świetlicy wiejskiej, stworzenie młodzieżowej świetlicy internetowej, wyposażenie jej w komputery i drukarki, zakup zestawu nagłośnieniowego, oświetlenia dyskotekowego i klimatyzatorów. Przybliżona wartość całej inwestycji jest niebagatelna, 250 tys. zł pochłonął remont, 20 tys. zł – dodatkowe wyposażenie.
Świetlica w Brodzicy kilkukrotnie została wytypowana do konkursu „Lubię Tu Być” i zawsze zajmuje w nim czołowe miejsca wśród kilkunastu zgłoszonych z całej hrubieszowskiej gminy. Celem tego konkursu jest stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości aktywnego spędzenia wolnego czasu, a także podniesienie aktywności starszych wiekiem mieszkańców wsi. W konkursie na ocenę działań składa się nie tylko zagospodarowanie, estetyka i wygląd placu wokół świetlicy. Liczy się również zaangażowanie dzieci, młodzieży i dorosłych w prace na rzecz świetlicy, a także różnorodność i tematyka prowadzonych w niej zajęć, jak również współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, np. KGW czy OSP. Nagrody funduje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a konkurs przeprowadza GOK w Hrubieszowie. Przy świetlicy mieszkańcy wspólnie z sołtysem uporządkowali przyległy teren, plantowali ziemię, usuwali pnie drzew, siali trawę, wykonali ogrodzenie, ustawili urządzenia sportowe. Brodzicka świetlica w październiku 2010 roku dodatkowo pełniła funkcję bazy noclegowej dla studentów i pracowników wydziału archeologii UMSC w Lublinie, którzy w pobliskim Rogalinie pracując na cmentarzysku tzw. kultury strzyżowskiej z wczesnej epoki brązu, odbywali dwutygodniowe praktyki terenowe. Przeprowadzenie badań było możliwe m.in. dzięki współpracy z sołectwem Brodzica i sołtysem Sendeckim.
Mieszkańcy Brodzicy wraz ze swoim sołtysem uczestniczą w interesujących przedsięwzięciach i projektach. Wiosną w akcji „Kwitnąca Gmina”, podczas której sadzą słoneczniki przy każdej posesji po to, by każde sołectwo stało się bardziej „słoneczne”, biorą udział w konkursie czystości i ekologii sołectw. W 2009 roku Brodzica zajęła w gminie Hrubieszów pierwsze miejsce w tym właśnie konkursie. Współorganizują imprezy gminne: dożynki, spotkania opłatkowe dla samotnych. Te ostatnie gromadzą często kilkadziesiąt osób dzielących się opłatkiem, spożywających tradycyjną wieczerzę wigilijną, słuchających gry na akordeonie i śpiewających kolędy. Wszystkie potrawy przygotowują panie z KGW w Brodzicy.
Na początku 2010 roku z inicjatywy Piotra Sendeckiego założono Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna, jej działalność daleko wykracza poza „zwyczajne” gaszenie pożarów. To specjalistyczna jednostka ratownictwa medycznego, którą tworzą strażacy przeszkoleni z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, wyposażona w sprzęt ratownictwa medycznego. Ponadto jej działalność jest związana z rozwojem społeczno-gospodarczym sołectwa i gminy Hrubieszów. Druhowie OSP Brodzica pomagają ofiarom wypadków i pogorzelcom w dojściu do dawnej kondycji w społeczności lokalnej, organizują wypoczynek letni dzieci i młodzieży oraz imprezy sportowo-kulturalne.
Piotr Sendecki jest jednym z najmłodszych laureatów konkursów „Sołtys Roku” organizowanych przez naszą Gazetę i jednym z dwunastu najlepszych w roku 2010. Grażyna Szady Fot. archiwum

  • soltysmiesiaca13
  • soltysmiesiaca14
  • soltysmiesiaca15
  • soltysmiesiaca16