• Zobacz więcej

Listopad 2012

okladka1211Lech Daleki - Widzim Stary
Czy można przez pięć lat być sołtysem i uczynić więcej dla swojego sołectwa niż wspólnymi siłami poprzedników i wspólnoty sołeckiej zrobiono w minionych dziesięcioleciach? Jakie przymioty charakteru i jaką osobowość trzeba mieć, żeby w tak krótkim czasie zdobyć zaufanie sąsiadów i zachęcić ich do wspólnego działania? Na ile warunki zewnętrzne, chociażby przychylność i zrozumienie dla spraw wsi władz samorządowych w gminie czy dostęp do funduszy spoza gminnego budżetu, na przykład uzyskanych ze zdobycia tzw. grantów, pozwala rozwinąć się sołectwu i dokonać znaczącego skoku cywilizacyjnego? Nasz tegoroczny laureat, Lech Daleki, sołtys Starego Widzimia w wielkopolskiej gminie Wolsztyn, dowiódł, że można zrobić wiele dzięki swojej pracy i autentycznemu zaangażowaniu na rzecz innych. A gdy za namową przyjaciół w 2006 roku wystartował w wyborach do Rady Miejskiej w Wolsztynie, uzyskał drugi wynik na liście tuż za obecnie urzędującym burmistrzem. Mając tak mocny mandat społeczny i tak wysokie zaufanie wyborców zapewne łatwiej jest działać, ale też nie można zawieść zaufania ludzi. W rok później w wyborach sołeckich pokonał czterech kandydatów. W 2011 roku w kolejnych przeszedł jednogłośnie. Kontrkandydata nie było...
Lech Daleki jest człowiekiem nietuzinkowym, z którego sołecka społeczność może być dumna, gdyż w ostatnich latach za jego „urzędowania" Stary Widzim rozkwitł jak nigdy wcześniej dotąd. A nie jest to wieś łatwa do rządzenia, bo historycznie i strukturalnie podzielona na starą zabudowę szeregową, osiedle domków jednorodzinnych i strefę z zakładami pracy, zaś jej obszar jest rozległy. – Z tego wynikają całkowicie różne potrzeby i oczekiwania, jednak sołtysowi udało się je pogodzić i zjednoczyć mieszkańców we wspólnym celu – napisali w liście rekomendacyjnym do jury konkursu „Sołtys Roku" członkowie dziewięcioosobowej rady sołeckiej z przewodniczącym Romanem Kokornaczykiem. – Nasz sołtys jest bardzo oddany sprawom każdego człowieka, jak i całej sołeckiej społeczności. To on wspólnie z mieszkańcami opracował strategię rozwoju Starego Widzimia, dzięki czemu mogliśmy się starać się o dofinansowanie niektórych inwestycji z funduszy unijnych.
Lech Daleki, z zawodu policjant, siłą rzeczy ma bardzo pragmatyczne podejście do życia. A ono w jego rodzinnej wiosce nigdy nie było łatwe, bo o poprawie standardów cywilizacyjnych na polskiej wsi przypomniano sobie dopiero w pierwszych latach transformacji. A wtedy Lech był już człowiekiem dojrzałym i pewnym swoich decyzji. Z pomocą sąsiadów zabrał się do pracy, zaczynając od rzeczy pozornie tylko błahych, a w rzeczywistości mocno uciążliwych dla Starego Widzimia notorycznie zalewanego przez nękające tę cześć Wielkopolski deszcze. Wykonano prace melioracyjne wokół szkoły oraz wszystkich rowów i przepustów drogowych na obszarze wsi. Domy i posesje przestały być zalewane, woda przestała niszczyć dobytek zapobiegliwych mieszkańców. Doprowadził do gruntownego remontu drogi powiatowej biegnącej ze Starego Widzimia do Kłębowa. Po dwóch latach przebudowy wąska droga została poszerzona, zagospodarowano pobocza, położono chodniki i wycięto rosnące tuż przy niej stare drzewa. Wreszcie stała się bezpieczna dla pieszych i zmotoryzowanych. Jest nowa wiata przystankowa i zatoczka dla autobusów, więc dzieci czekające na gimbus nie muszą stać rano w padającym deszczu czy śniegu. Zmodernizowano tłuczniem drogi gruntowe i śródpolne. We wsi powstało osiem punktów świetlnych, bo „sołtys wziął w swoje ręce załatwianie spraw papierkowych i niezbędnych pozwoleń, kto kiedykolwiek się tym zajmował, wie dobrze, ile trzeba zachodu, mobilizował urzędników do działania" – zgodnie podkreślają członkowie rady sołeckiej.
Sołtys zainicjował odnowę miejsc sakralnych we wsi – kapliczek i przydrożnego krzyża. Naprzeciwko szkoły wytyczono przejście świetlne przez ruchliwą drogę wojewódzką wraz z sygnalizacją świetlną, a po obu stronach jezdni postawiono bariery ochronne oddzielające chodnik, co znacznie poprawiło bezpieczeństwo pieszych, zwłaszcza dzieci. Obok szkoły powstało nowe, wielofunkcyjne boisko szkolne ze sztuczną nawierzchnią, ogrodzone. Na nim rozgrywa się mecze piłki nożnej, siatkówki i koszykówki. Uporządkowano również numerację domów w sołectwie mocno rozbudowującym się w ostatnich latach. Za czasów sołtysa Dalekiego powstały trzy place zabaw dla dzieci, ogrodzone, w pełni wyposażone w bezpieczne urządzenia do zabawy, częściowo utwardzone, w części trawiaste z ławeczkami. We wsi pojawiły się piękne kwietniki i gazony kwiatowe – jednym słowem Stary Widzim stał się bezpieczny i piękny.
Przyszedł też czas na remont i modernizację budynku starej świetlicy wiejskiej, która pełni również funkcję sali sportowej dla dzieci z pobliskiej szkoły, a popołudniami dla dorosłych. Obok jest sala taneczna, aula i tradycyjna świetlica z nowoczesnym zapleczem kuchennym i sanitariatami. Uporządkowano teren wokół obiektu, wytyczono szeroki utwardzony wjazd, taras z przeznaczeniem na zabawy taneczne w plenerze, miejsce na ognisko, wydzielono parkingi. Po sąsiedzku w tym samym budynku mieści się remiza strażacka, również w ostatnich latach wyremontowana; z nowymi sanitariatami i garażem oraz elewacją.
Stary Widzim wypiękniał, a przede wszystkim stał się bezpieczny dla mieszkańców i osób przyjezdnych, którzy coraz częściej zaglądają do tej wielkopolskiej wsi. W konkursie „Najpiękniejsza Wieś" 2007 zajął I miejsce spośród 20 sołectw startujących w gminie Wolsztyn. Niewątpliwa w tym zasługa naszego laureata, który jest również radnym miejskim, pracuje w komisji budownictwa i jest przewodniczącym komisji zdrowia, bezpieczeństwa i pomocy społecznej Rady Miejskiej Wolsztyna. Wrażliwy na ludzką niedolę, angażuje się w działania na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin pokrzywdzonych przez los. Współpracuje z placówkami pomocy społecznej w gminie oraz różnymi organizacjami pozarządowymi. Jest prezesem OSP Stary Widzim, organizuje wyjazdy szkoleniowo-integracyjne dla druhów m.in. do Niemiec. Wspomaga Koło Gospodyń Wiejskich; w nowej świetlicy, wyposażonej w część kuchenną, panie z KGW mogą organizować spotkania i zarabiać na udostępnieniu sali na komercyjne imprezy. Dzięki Lechowi Dalekiemu w Starym Widzimiu odbył się I zjazd KGW z całej gminy, a potem kolejne.
Od kilku lat wieś organizuje dożynki parafialne, chociaż siedzibą parafii jest sąsiednia wieś, wraz z członkami rady parafialnej sołtys zbiera pieniądze na kopę dożynkową i wspólnie z mieszkańcami przystraja sołectwo na czas dożynek.
Stary Widzim jest także miejscem postoju Salezjańskiej Pielgrzymki Ewangelizacyjnej, podczas której mieszkańcy przygotowują posiłki dla pielgrzymów.
Sołtys wraz z mieszkańcami organizuje tradycyjne spotkania opłatkowe, Dzień Matki, Dzień Kobiet, Dzień Seniora i wspaniale integruje społeczność sołecką wokół wspólnych działań. Jednym z nich jest popularyzacja profilaktyki prozdrowotnej dotycząca medycyny pracy, medycyny ruchu, badania słuchu. Frekwencja na tych spotkaniach była wysoka, podobnie jak na kursie ratownictwa medycznego zakończonego otrzymaniem przez uczestników certyfikatów. Lech Daleki docenia wagę inicjatyw oddolnych i postulatów mieszkańców swojej wioski, którzy na ogólnodostępnej tablicy w sali wiejskiej umieszczają wnioski i zapytania dotyczące spraw sołeckich, koniecznych interwencji sołtysa, czy większych napraw np. ogrodzenia.
– Moje sołectwo dysponuje funduszem sołeckim w wysokości 17 tys. zł. Za te pieniądze wykonujemy drobne inwestycje, ale bardzo nam potrzebne i ułatwiające życie: barierki przy drodze wojewódzkiej, chodnik, punkty recyklingu – mówi Lech Daleki. – Jeszcze przed uchwaleniem ustawy o funduszu sołeckim sołectwa w gminie Wolsztyn dysponowały własnymi środkami w ramach budżetu gminy. Dzięki nim mogliśmy kilka lat wcześniej zadbać o estetyczny wygląd naszej wsi i startować w kolejnych edycjach konkursu „Najpiękniejsza Wieś".
Rekomendacji panu Lechowi Dalekiemu udzielili nie tylko członkowie rady sołeckiej Starego Widzimia i mieszkańcy jego sołectwa, lecz także Rada Miejska w Wolsztynie z przewodniczącą Bogusławą Tuchocką, komendant Miejsko-Gminnego Związku OSP RP Michał Nowak, proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Kłębowie ks. Andrzej Kuś, dyrektor szkoły w Starym Widzimiu Marcin Tajcher, Szczep Drużyn Pożarniczych ZHP przy SP w Starym Widzimiu z hm Anną Wieczorek, Joanna Jurga wiceprezes OSP Stary Widzim, Zespół Sportowy „Błękitni Stary Widzim", KGW Stary Widzim z przewodniczącą Teresą Kaczmarek, KR Stary Widzim z przewodniczącym Krzysztofem Weissem, a także przedszkolaki. Kapituła Konkursu Sołtys Roku 2011 również doceniła osiągnięcia sołtysa Lecha Dalekiego przyznając mu zaszczytny tytuł Sołtysa Roku 2011.


Grażyna Szady

  • soltysmiesiaca55
  • soltysmiesiaca56
  • soltysmiesiaca57
  • soltysmiesiaca58
  • soltysmiesiaca59
  • soltysmiesiaca60

Fot. archiwum

Gazeta Sołecka, Nr 11(239), str. 6-7, 19.