• Zobacz więcej

Styczeń 2017

2017 1
Zdzisław Idczak – Świerczów
Coraz rzadziej wśród obecnych sołtysów są rolnicy zawodowo czynni. Nie jest bowiem łatwo w dzisiejszych czasach połączyć ze sobą pracę w gospodarstwie ze sprawowaniem funkcji sołtysa, którego rola nie sprowadzałaby się wyłącznie do pobierania podatków od mieszkańców sołectwa. Takim sołtysem, który z powodzeniem od blisko 14 lat godzi obie funkcje w społeczności wiejskiej, zawodową i społeczną, jest Zdzisław Idczak ze Świerczowa w województwie opolskim, „Sołtys Roku 2015”. Przecież gdyby tak nie było, mieszkańcy nie zgłosiliby swojego niekwestionowanego lidera do Ogólnopolskiego Konkursu „Sołtys Roku” organizowanego przez Gazetę Sołecką i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Głosów poparcia pan Zdzisław ma rzeczywiście imponującą liczbę, a żeby nie być gołosłownym, przyjrzyjmy się pozytywnym zmianom, jakie zaszły w Świerczowie za kadencji sołtysa Idczaka. Wspomnieć trzeba też, że w latach 1978–84 był sołtysem w Grodźcu.
Świerczów, wieś gminna, jest siedzibą władz gminy liczącej 3500 mieszkańców, dysponującej niewielkim budżetem. W gminie funkcjonuje fundusz sołecki; są też sponsorzy, którzy wspomagają działalność sołectwa Świerczów, co ma duży wpływ na integrację społeczności lokalnej. Pan Zdzisław postrzegany jest jako człowiek operatywny, komunikatywny i odważny w kreowaniu wizerunku swojej wsi poprzez mobilizację zdecydowanej większości mieszkańców do wspólnych działań. Wójt Andrzej Gosławski mówi żartobliwie o sołtysie Idczaku, że to osoba z tych tzw. „i do tańca, i do różańca”. A tak na poważnie, wójt gminy wraz z Radą Gminy w Świerczowie zdecydowanie wysoko oceniają współpracę z sołtysem Zdzisławem Idczakiem, aktywnym liderem, na którym zawsze można polegać.
Pan Zdzisław, rolnik i sołtys, znajduje czas na wiele aktywności społecznych. Od 2015 roku jest przewodniczącym Konwentu Sołtysów w gminie Świerczów, od 2007 roku – Liderem Odnowy Wsi w województwie opolskim, strażakiem a od 2000 roku – członkiem Komisji Rewizyjnej miejscowej OSP, w latach 1990–2006 radnym gminy Świerczów, a także delgatem do Sejmiku Samorządowego Województwa Opolskiego. Jest też członkiem LZS Świerczów.
W czasie czternastu lat sołtysowania pana Zdzisława w jego wsi zrealizowano wiele inwestycji komunalnych, a także służących rozwojowi kultury i poprawie wyglądu sołectwa Świerczów. Wspólnie z mieszkańcami ukształtowano centrum wsi – Plac Jana Pawła II z pomnikiem papieża Polaka i fontanną, którego uroczyste otwarcie było ważnym wydarzeniem w życiu całej gminy. Przy publicznym gimnazjum w Świerczowie zbudowano salę gimnastyczną, wyremontowano wraz z termomodernizacją Gminny Ośrodek Kultury, wyposażono w atrakcyjny i bezpieczny dla dzieci sprzęt na placu zabaw, utwardzono plac przed „Grzybkiem” – miejscem spotkań i okazjonalnych imprez w pobliżu GOK. Zdecydowanie poprawiono infrastrukturę komunalną. W Świerczowie, jako pierwszej wiosce w gminie, zbudowano kanalizację sanitarną, poddano rekultywacji drogi polne, wyremontowano drogę powiatową Domaszowice – Mąkoszyce przez Świerczów. Wykonano odwodnienie i utwardzono kostką drogową ulicę Kąty. Dla Koła Gospodyń Wiejskich wyremontowano osobne pomieszczenie, do którego dostarczono nowe meble i inne urządzenia potrzebne gospodyniom w ich pracy. Zakupiono wóz strażacki dla miejscowej OSP, wyremontowano strażnicę z utwardzeniem kostką brukową placu przed budynkiem, zbudowano dom przedpogrzebowy w pobliżu kościoła, przy którym wytyczono również parking. Przybliżona wartość tych inwestycji, jak szacują władze gminy Świerczów, wynosi 10 mln zł!
Większość przedsięwzięć i inwestycji realizowanych w sołectwie wykonywanych jest z inspiracji i przy aktywnej pomocy mieszkańców. Tak było z boiskiem sportowym, które wymagało rekultywacji, położenia nowej murawy, zamontowania łapaczy do piłek i plastykowych siedzisk dla widzów. Dziś na nowoczesnym i zadbanym boisku spotkania sportowe rozgrywa miejscowy LZS. Część tych przedsięwzięć została sfinansowana z programu odnowy wsi województwa opolskiego – lidera Odnowy Wsi w Polsce.
Mieszkańcy Świerczowa wspólnie z sołtysem Idczakiem rokrocznie przygotowują tradycyjne spotkania mieszkańców. Należy do nich organizacja dożynek wiejskich, pikniku z okazji Dnia Dziecka, uroczystości Dnia Kobiet, zabawy sylwestrowej i karnawałowej a także andrzejek, zabaw dla dzieci, kuligów i wizyty św. Mikołaja, spotkania opłatkowego, a jesienią popularnej imprezy „Pieczenie ziemniaka”. W prace nad przygotowaniem tych wydarzeń chętnie włączają się lokalne organizacje pozarządowe: KGW, OSP czy LZS. Od sześciu lat imprezy te, jak również inne przedsięwzięcia wiejskie, są współfinansowane z funduszu sołeckiego, wspomagającego aktywność i kreatywność mieszkańców Świerczowa.
Jako rolnik, pan Zdzisław docenił konieczność reaktywowania Gminnej Spółki Wodnej, wcześniej nie działającej od wielu lat. Był również inicjatorem wznowienia aktywności przez Koło Gospodyń Wiejskich w Świerczowie. Chętnie współpracuje z Radą Parafialną, przedszkolem i gimnazjum w swojej wiosce oraz szkołą podstawową w Dąbrowie. Był też przewodniczącym Komitetu Fundacji Sztandaru dla OSP Świerczów. Zainicjował również powstanie funduszu stypendialnego dla uczniów, na który środki finansowe pochodzą ze składek sołtysów. Stypendia są przyznawane od 2008 roku, przez ten okres wypłacono najzdolniejszym uczniom łącznie około 5 tysięcy złotych.
Docenili pana Zdzisława strażacy z OSP Świerczów. Od lat wspiera swoim osobistym zaangażowaniem ich działalność, a od kilku – przeznacza na rozwój jednostki i wyposażenie w nowoczesny sprzęt pożarniczy decyzją zebrania wiejskiego część funduszu sołeckiego.
Rekomendował Zdzisława Idczaka na „Sołtysa Roku 2015” Tadeusz Bezwerchny, dyrektor GOK, podkreślając jego rolę i zaangażowanie w organizację wspólnych imprez dla mieszkańców sołectwa i gminy, a także wsparcie finansowe niektórych inwestycji z funduszu sołeckiego, na przykład dofinansowanie remontu zaplecza kuchennego dla KGW, którego siedziba mieści się w budynku GOK.
Dyrektorka przedszkola Małgorzata Czyrska podziękowała naszemu Laureatowi za kilkunastoletnią bezinteresowaną pomoc i życzliwość przy realizacji wielu imprez dla dzieci, w tym mikołajkowych. A także za wsparcie finansowe, dzięki któremu przedszkole wzbogaciło się w atrakcyjne pomoce dydaktyczne dla najmłodszych.
Również rada rodziców przy szkole podstawowej w Dąbrowie doceniła starania sołtysa Idczaka m.in. przy organizacji „Jubileuszu 50-lecia SP w Dąbrowie”. Rada rodziców wraz z dyrektorką Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Marią Żółnowską, czuła się zobowiązana szczególnie podziękować panu Zdzisławowi za wspomaganie finansowe uczniów najzdolniejszych, ale mających trudną sytuację materialną w domu. Ksiądz Krzysztof Szczeciński, proboszcz parafii pw. Najśw. Serca Pana Jezusa, również pozytywnie ocenił działania sołtysa Idczaka na rzecz „naszej małej Ojczyzny” oraz współpracę z Radą Parafialną.
A jakie plany ma Zdzisław Idczak, „Sołtys Roku 2015”, na najbliższe lata? Chciałby zamontować zewnętrzną siłownię, bo osób chętnych do poprawy swojej kondycji fizycznej na świeżym powietrzu we wsi i gminie nie brakuje. No i jeszcze wyremontować wnętrze budynku GOK, utwardzić drogi w sołectwie, zorganizować dożynki wiejskie i kilka innych imprez przy wsparciu wspólnoty sołeckiej Świerczowa.
 
Grażyna Szady
Fot. archiwum sołectwa, P. Łuczka
Gazeta Sołecka, Nr 1(289), str. 6-7, 19
Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://www.gazetasolecka.pl/images/okladki/2017/1
 
1. Wśród młodych strażaków nie brakuje dziewcząt.
2. Chętnych do gry w piłkę w sołectwie nie brakuje.
3. Rekultywacja boiska sportowego.
4. Prace przy odnowieniu „Grzybka”.
5. Sołtys reprezentuje sołectwo podczas dożynek.
6. Otwarcie oczka w głowie sołtysa – Placu Jana Pawła II.
7. Od wielu lat sołtys Idczak jest członkiem miejscowej OSP.
8. Mieszkańcy Sarczowa chętnie właczaja się w prace porządkowe na terenie sołectwa.
9. Sołtys odbiera nagrody podczas finału Konkursu „Sołtys Roku”.