• Zobacz więcej

Zmanipulowane wybory sołtysa i rady sołeckiej

Drukuj
Wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia powinno mieć miejsce także w sprawie dotyczącej wyborów na sołtysa i do rady sołeckiej. Nie stanowi jednak naruszenia interesu prawnego skarżącego fakt, że on lub popierany przez niego kandydat nie został wybrany na sołtysa – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.
W przedmiotowej sprawie do urzędu gminy wpłynęło pismo stanowiące protest wyborczy dotyczący wyborów sołtysa i rady sołeckiej. Skarżący w piśmie zgłosił zarzuty odnośnie przebiegu wyborów wymieniając nieprawidłowości jakie jego zdaniem miały miejsce i podnosząc, iż wybory zostały zmanipulowane i należy je unieważnić, a następnie ponownie przeprowadzić. Wójt Gminy wydał zarządzenie w sprawie rozpatrzenia protestu, którym oddalił wszystkie zgłoszone zarzuty. Skarżący wniósł więc skargę do sądu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie przypomniał, że zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego. Wniesienie skargi w niniejszej sprawie winno być zatem poprzedzone wezwaniem do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia skarżącego, co w przedmiotowej sprawie nie miało miejsca gdyż skarżący uznał, że wezwanie do usunięcia naruszenia prawnego nie miało sensu ponieważ sprawa dotyczyła wyborów na sołtysa i do rady sołeckiej. Niewyczerpanie przez skarżącego drogi zaskarżenia zdaniem sądu powoduje, iż skarga nie może zostać merytorycznie rozpatrzona i podlega odrzuceniu. Twierdzenie skarżącego, że wniesienie wezwania "nie miało sensu" nie jest bowiem żadnym wytłumaczeniem w sprawie. Ustawodawca nie przewidział bowiem żadnych wyjątków od wymogu poprzedzenia skargi wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa skierowanym do gminy i nie pozostawił stronie możliwości decydowania, czy wniesienie takiego wezwania jest zasadne, czy też nie. Ponadto zaskarżona uchwała lub zarządzenie organu musi naruszać interes prawny lub uprawnienie skarżącego. Tymczasem w ocenie sądu z przedmiotowej sprawy nie wynika by w doszło do naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia skarżącego. Zdaniem skarżącego, naruszenie jego interesu prawnego polegało na tym, że sołtys został wybrany w niedemokratycznych i zmanipulowanych wyborach naruszających obowiązujący porządek prawny. Zdaniem sądu żaden przepis prawa nie daje skarżącemu gwarancji, że on lub popierany przez niego kandydat zostanie wybrany na sołtysa. Skarżący lub popierany przez niego kandydat mogą jedynie kandydować w wyborach na sołtysa i brać udział w głosowaniu, ale nie mogą liczyć, że samo to wystarczy by wygrać wybory.

Paweł Puch

Gazeta Sołecka, nr. 2(230), str. 29