• Zobacz więcej

Lipiec 2015

Drukuj
072015Ryszard Strzępek – Różanka.
Ryszard Strzępek jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 15 lat pełni funkcję sołtysa Różanki w gminie Wiśniowa w województwie podkarpackim. Kontynuując rodzinną tradycję, angażuje się w działalność społeczno-gospodarczą inicjując w swoim sołectwie mnóstwo przedsięwzięć i inwestycji poprawiających standard życia mieszkańców. Jest radnym gminy Wiśniowa, właścicielem nowoczesnego gospodarstwa rolnego. W dzierżawionych obiektach Kółka Rolniczego w Różance prowadzi działalność usługowo-handlową dla rolników.
Jak sam przyznaje, funkcja sołtysa nie należy do łatwych, a lider wiejskiej społeczności musi nie tylko zabiegać o pieniądze na różne przedsięwzięcia infrastrukturalne, społeczne czy kulturalne, oczekiwane przez wspólnotę mieszkańców. Ale przede wszystkim musi umieć umieć rozmawiać z ludźmi. Zdaniem pana Ryszarda, największym sukcesem jego społecznej działalności jest utrzymanie integracji lokalnej społeczności, choć coraz bardziej dają się we znaki problemy demograficzne. Ponad 15 procent mieszkańców w wieku produkcyjnym wyjechało z Różanki za granicę w poszukiwaniu pracy. Duża grupa osób, zwłaszcza starszych, wymaga opieki. To problem wielu polskich wsi, nie tylko podkarpackiej Różanki.
Inwestycje komunalne zrealizowane w sołectwie w ciągu kilkunastoletniej kadencji sołtysa Strzępka to budowa zbiornika na wodę pitną, remont budynku domu ludowego wraz z wykonaniem ogrzewania, klimatyzacji i chłodni. Odnowiono budynek socjalny dla rodziny wielodzietnej liczącej 15 osób, przebudowano drogi gminne we wsi, zagospodarowano działki gminne stanowiące centrum miejscowości. Postawiono 3 przystanki autobusowe i wykonano termomodernizację budynku szkoły podstawowej oraz przedszkola. Wybudowano plac zabaw dla dzieci i parking przy szkole z drogą dojazdową. W szkole podstawowej powstała sala gimnastyczna wraz z wyposażeniem. Zakupiono samochód dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. W sołectwie zostało wykonanych wiele prac remontowych i modernizacyjnych dróg gminnych i wiejskich oraz konserwacja rowów przydrożnych. Wspólnie z mieszkańcami sołtys przeprowadził akcje porządkowania ulic, otoczenia kościoła i domu ludowego. Przybliżona wartość inwestycji dokonanych w sołectwie Różanka za kadencji sołtysa Ryszarda Strzępka to 6 mln zł. Źródłami finansowania jest fundusz sołecki, budżet gminy Wiśniowa i powiatu strzyżowskiego, środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz programu Odnowa i Rozwój Wsi.
Pan Ryszard zainicjował w 2013 roku powstanie Grupy Odnowy Wsi w Różance i został jej liderem. Grupa uczestniczyła w warsztatach i opracowała Strategię Rozwoju Wsi na lata 2013-2023. Priorytetem jest budowa drugiego zbiornika na wodę pitną, zaopatrującego prawie 150 gospodarstw w wodę. Finansowanie jej jest możliwe dzięki pomocy Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Gminy i Spółki Wodno-Wodociągowej.
Różanka to sołectwo o bogatym życiu kulturalnym, które od lat zawsze skupiało się wokół miejscowej szkoły. Jak wskazują zapisy w szkolnej kronice, już w pierwszych latach ubiegłego stulecia rozwijały się we wsi tradycje patriotyczne. Zapoczątkowane w 1913 roku wieczorki literackie, poświęcone były kolejnym rocznicom powstania styczniowego i listopadowego oraz twórczości narodowego wieszcza Adama Mickiewicza. W okresie międzywojennym regularnie prezentowane były sztuki teatralne, przygotowywane przez prężnie działające Koło Młodzieży. Sięgano także do tradycji ludowych, organizując jasełka, opłatki, Święta Pieśni czy dożynki. Cieszyły się one dużą popularnością wśród mieszkańców Różanki, ożywiając i rozweselając codzienne, ciężkie życie. Wiele z organizowanych uroczystości uświetniały występy działającego w Różance chóru mieszanego.
Zjawiskiem, które uznać można już za różańską tradycję, jest zwyczaj muzykowania. W Różance muzykowały całe rodziny. Wymienić można tu: Cynarskich, Dędorów, Ficów, Gajewskich, Pałysów, Strzępków, Szetelów, Przystasiów, Warchołów, Włodyków, Żółtków.
W ostatnich latach odżył popularny niegdyś zwyczaj organizowania wiejskich festynów. Dziś tradycyjnym zabawom i tańcom towarzyszą imprezy o charakterze sportowo - rekreacyjnym i folklorystycznym. Pan Ryszard kontynuuje dawne tradycje, wspiera działalność Koła Gospodyń Wiejskich, szczególnie przy pozyskiwaniu środków finansowych. Dba o dom ludowy, z którego wyremontowanych i dobrze wyposażonych pomieszczeń korzysta także KGW. Wspiera działalność biblioteki w sołectwie. Z jego inicjatywy został przeprowadzony w niej remont, wykonano posadzkę, odmalowano ściany, co znacznie odmieniło wizerunek i warunki pracy w tej placówce, a mieszkańcy chętniej korzystają z zasobów odnowionej biblioteki.
Dzięki staraniom sołtysa od kilku lat mieszkańcy Różanki latem na terenie obiektu szkolnego uczestniczą w takich imprezach, jak „Turniej Wsi”, „Powiatowe Święto Sportu”, „Gminne Dożynki”, „Międzywojewódzki Przegląd Kapel Ludowych” czy „Biesiada Różańska”. W ich organizację angażują się zarówno miejscowe władze samorządowe, Ośrodek Kultury w Wiśniowej, społeczność szkolna wraz z Radą Rodziców, OSP, jak również wielu mieszkańców wsi.
Sołtys Różanki zna i ceni lokalnej zwyczaje, pragnie je uchronić od zapomnienia, przekazując kolejnym pokoleniom. Dzięki organizowanym licznym festynom i zabawom folklorystycznym, tradycje i obyczaje są kultywowane w żywej i atrakcyjnej formie. W zabawach bardzo chętne biorą udział mieszkańcy sołectwa i okolicznych wsi. Zachowane obrzędy ludowe związane są przede wszystkim z kolejnymi porami roku, kalendarzem liturgicznym oraz życiem rodzinnym. Oprócz tradycyjnie obchodzonych świąt jak Wielkanoc, Nowy Rok czy Boże Narodzenie do dziś przetrwały obrzędy Sobótki, podczas których pali się ogniska, a towarzyszą im śpiewy, zabawy i żarty. Ciekawe zwyczaje we wsi są związane z budową domu. Nie rozpoczynano jej dowolnego dnia, tylko w sobotę lub w środę. Podczas budowy, na węgłach domu główny majster siekierą wycinał krzyż. Potem na węgieł kładziono drobne pieniądze na zawiązkę, aby się domu trzymały. W czasie budowy nie wolno było rąbać czegokolwiek na progu. Można było uciąć nogi biedzie i ta pozostałaby w domu na zawsze. W domu umieszczano przedmioty zabezpieczające przed nieszczęściami. Jednym z nich było wiosło – łopata służąca do wsadzania chleba do pieca. Przedmiot ten uważano za ochronę przed piorunem.
Sołtys Ryszard Strzępek organizuje wiele działań mających na celu integrację mieszkańców i pogłębienie więzi ze swoją wsią. Sam niesie pomoc osobom poszkodowanym w pożarach, podczas gradobicia oraz powodzi. Dzięki jego zaangażowaniu do pustego mieszkania komunalnego została przyjęta rodzina wielodzietna. Pomoc niesiona tej rodzinie trwa do dziś.
 Kolejną inicjatywą aktywnego sołtysa jest organizacja „Biesiady” oraz „Jarmarków Różańskich”.
Pan Ryszard pomógł również zamontować solidne gniazdo dla bocianów, które wybrały na swoją siedzibę słup oświetleniowy przy szkole. Bociany te są atrakcją dla uczniów i dorosłych mieszkańców.
Sołtys jest otwarty na ludzi i ich potrzeby, interesuje się losem mieszkańców wsi, którzy wiedzą, że zawsze mogą na niego liczyć. Współpracuje z lokalnym ośrodkiem pomocy społecznej, zgłaszając konieczność udzielenia pomocy potrzebującym. Pomaga też przy organizowaniu prac społeczne użytecznych dla bezrobotnych mieszkańców wsi. Dzięki tym działaniom poprawia się także wygląd miejscowości.
Jak zapewniają mieszkańcy Różanki, ich sołtys to człowiek niezwykle odpowiedzialny, a zarazem oddany i zaangażowany w życie całej wsi, wspierający organizacje działające na jej terenie.
Za pracę na rzecz sołectwa Różanka i całej wspólnoty sołeckiej, w szczególności za pomoc osobom potrzebującym i propagowanie ludowych tradycji i zwyczajów, Ryszard Strzępek został uznany za jednego z dwunastu najlepszych sołtysów w Polsce w 2013 roku.

Grażyna Szady

 

  • 1 2
  • 2 2
  • 3 2
  • 4 2
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Fot. Archiwum sołectwa, K. Czerwińska/Senat RP

1 – Różanka to malownicza wieś, położona na Pogórzu Strzyżowskim.
2 – Szkoła Podstawowa z nowowybudowaną salą gimnastyczną.
3 – Wiejski Dom Kultury zapewnia atrakcje wszystkim mieszkańcom.
4 – Szkolna drużyna tchoukballa – bezkontaktowej gry w pilkę.
5,6 –Tegoroczny „Dzień rodziny. Podczas gdy najmłodsi rywalizowali w sportowych zmaganiach starsi mieszkańcy sołectwa odpoczywali pod specjalnie ustawionymi namiotami.
7– Rada sołecka wraz z Wiesławem Stalmachem – wójtem gminy Wiśniowa.
8- Sołtys odbiera z rąd ministra Dariusza Młotkiewicza list gratulacyjny Prezydenta RP.