• Zobacz więcej

Diety sołtysów – nieopodatkowane

Drukuj
Od kilkunastu lat za wykonywanie czynności związanych z pełnioną funkcją sołtysom w naszej gminie przysługują zryczałtowane diety, aktualnie w wysokości 200, 250 lub 300 zł miesięcznie w zależności od kategorii sołectwa. Uchwaliła je Rada Miejska na podstawie art.37b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

Czytaj więcej...

Jedną ręką dają, drugą zabierają

Drukuj
Jestem sołtyską we wsi J. Za kilka miesięcy będziemy mieli wybudowaną świetlicę. Aby zwiększyć dochody sołectwa chcielibyśmy ją okazjonalnie wynajmować na różne uroczystości. Na rok 2010 mamy przyznany określonej wysokości fundusz sołecki. W statucie sołectwa w paragrafie dot. dochodów sołectwa mamy zapis:
„Dochodami sołectwa są:
1/ wyodrębnione uchwałą Rady Gminy środki na prowadzenie działalności statutowej sołectwa.
2/ przychody z najmu i dzierżawy majątku przekazanego w zarząd.”
Moje pytanie jest następujące: Czy do dyspozycji sołectwa będziemy mieli środki z funduszu sołeckiego i przychody z najmu i dzierżawy? Czy może dostając fundusz sołecki tracimy wszystkie inne przychody, gdyż one przechodzą na zwiększenie finansów gminy. Taką mamy informację z gminy.” Sołtyska. J. z J.

Czytaj więcej...

Uczestnictwo sołtysa w sesji

Drukuj

Chciałbym się dowiedzieć, czy zasadne jest uczestniczenie sołtysów w obradach sesji Rady Miejskiej. Czy jest to obowiązek? Czy uchwałą Rady można zmienić to, iż sołtys ma obowiązek uczestniczenia w sesjach? Czy w statucie sołectwa powinien mieścić się zapis o obowiązku uczestniczenia w sesjach? Rozmawiałem z kolegą i twierdzi on, że dla osoby pełniącej funkcję Radnego i Sołtysa koszt zwrotu przejazdu naliczany jest tylko raz, mimo iż pełni się dwie funkcje? Czy kolega ma rację? – pyta T. (nazwisko i adres e-mailowy do wiad. red.)

Czytaj więcej...