• Zobacz więcej

Zebranie wiejskie – dylematy

Drukuj
Szanowna Redakcjo, w związku z tym, że macie Państwo ogromne doświadczenie w sprawach samorządowych pozwoliłem sobie napisać tego e-maila. W ostatnim czasie na stronie mojej gminy pojawił się harmonogram zebrań wiejskich. Do sołtysów trafiło ogłoszenie z poleceniem rozwieszenia informacji, że wójt gminy zaprasza na zebranie wiejskie na dzień .... W związku z tym sporządziłem do pana wójta pismo następującej treści: „Szanowny Panie Wójcie w dniu wczorajszym otrzymałem podpisane przez Pana ogłoszenie o terminie Zebrania Wiejskiego. W związku z tym, że zgodnie § 23 ust. 4 Statutu Sołectwa, Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy, Pana pismo traktuję jako polecenie zwołania zebrania wiejskiego na dzień ... marca 2012 roku.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie i udział sołtysa w sesji

Drukuj
– W statucie naszej gminy Baboszewo są tylko dwie wzmianki na temat udziału sołtysa w sesjach, cytuję: „Par. 14 ,4. Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii wójta ustala listę osób zaproszonych na sesję.5. W sesjach uczestniczą: wójt, sekretarz, skarbnik gminy, a w miarę potrzeby również sołtysi, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych lub wyznaczeni przez wójta pracownicy urzędu”.

Czytaj więcej...

Dwie funkcje = dwie diety

Drukuj
Jestem sołtysem i zarazem radnym w gminie Z. Moje pytanie dotyczy ‒ czy osobie która jest jednocześnie radnym i sołtysem należy się dieta zryczałtowana za obie pełnione funkcje i czy coś się zmieniło w ustawodawstwie prawnym. Jakby było można to prosiłbym o umieszczenie takiego artykułu w Gazecie Sołeckiej, gdyż taki problem nie dotyczy tylko mnie, lecz również wielu kolegów sołtysów z innych gmin. Prosiłbym również o przesłanie odpowiedzi na mojego e-maila, gdyż radca prawny gminy neguje moje prawo do zryczałtowanej diety sołtysa – zwrócił się do naszej redakcji Piotr W.

Czytaj więcej...

STAŁY MIESZKANIEC

Drukuj
W związku z przeprowadzanymi w większości sołectw wyborami sołeckimi dzwonią do nas mieszkańcy miejscowości z prośbą o wyjaśnienie pojęcia stałego mieszkańca, gdyż to właśnie stały mieszkaniec danego sołectwa ma prawo do udziału w wyborach sołtysa i rady sołeckiej.

Czytaj więcej...

Wybory sołtysa

Drukuj
Tryb wyborów sołtysa i sady sołeckiej określony został w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zgodnie z nim sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Przepis ten w sposób kompletny reguluje podstawowe zasady prawa wyborczego organów sołectwa.

Czytaj więcej...