• Zobacz więcej

Import kandydata na sołtysa

Drukuj
Zwracamy się z prośbą o zweryfikowanie poprawności wyborów na sołtysa naszego sołectwa. Wybory odbyły się w dniu 19.01.2015 w salce wiejskiej w naszej wsi. Zachowany był terminarz powiadomienia mieszkańców przez wójta o przeprowadzonych wyborach, jednakże pozostałe elementy budzą nasze zastrzeżenia. Wójt bardzo faworyzował kandydata, który nie zamieszkuje w naszej miejscowości już od co najmniej 2 lat. Był on dotychczas naszym sołtysem, jednakże uważamy, że problemy, które dotyczą mieszkańców widzi najlepiej ten, kto sam mieszka w tej samej miejscowości.

Czytaj więcej...

Kiedy przysługuje prawo do ...

Drukuj
tm16 1

Kiedy przysługuje prawo do poprawienia wniosku.

W dniu 23.09.2015 r. odbyło się Zebranie Wiejskie, które miało zadecydować o przeznaczeniu funduszu sołeckiego na 2016 rok. Plakaty informujące o terminie i miejscu zebrania były wywieszone 7 dni wcześniej na tablicach sołeckich, a także rozesłane drogą mailową i umieszczone na profilu sołectwo Opypy na Facebooku. W owym dniu doszło do zebrania. Pod głosowanie poddano dwa wnioski: sołtysa oraz zgłoszony przez 15. dorosłych mieszkańców. Oba wnioski spełniały wymogi formalne. W wyniku głosowania zebranie przyjęło wniosek sołtysa stosunkiem głosów 24 do 22. W tym momencie po 2 i pół godzinie wstała jedna z mieszkanek (podpisana pod przegranym wnioskiem) i stwierdziła, iż Zebranie Wiejskie nie jest prawomocne, bo nie ma kworum, w związku z czym uchwała jest nieważna. Rzeczywiście jako sołtys zapomniałam o tym, że od lutego 2015 mamy nowy statut sołectwa, w którym jest zapis o kworum w pierwszym terminie (10% mieszkańców uprawnionych do głosowania) lub w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, przy czym drugi termin może być ustalony 15 min. po pierwszym. Powyższa informacja o dwóch terminach powinna się znaleźć na ogłoszeniach o zebraniu – a niestety nie miało to miejsca. Informacja o braku kworum znalazła się w protokole z Zebrania. Wniosek wraz z protokołem i uchwałą został złożony w Gminie w dniu 24.09.2015. W ciągu 5 dni Gmina zredagowała informację o odrzuceniu wniosku ze względu na brak kworum (skan w załączeniu). Pismo otrzymałam 2.10.2015 r. W tym samym dniu (2.10.2015) rozwiesiłam plakaty informujące o nowym Zebraniu Wiejskim, na których już napisałam o dwóch terminach zebrania – ubezpieczając się w ten sposób na wypadek braku kworum. Statut sołectwa przewiduje umieszczenie informacji o zebraniu najpóźniej 5 dni przed zebraniem.

Czytaj więcej...

Zdejmowanie gorsetu ze stowarzyszeń

Drukuj
kura
W dniu 17 grudnia 2014 r. do Sejmu wpłynął prezydencki projekt nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Przewidywał duże ułatwienia w funkcjonowaniu i poszerzaniu możliwości stowarzyszeń oraz ograniczenie nadzoru starostw. Co najważniejsze zakładał ustawowe nadanie szczególnej zdolności prawnej tzw. stowarzyszeniom zwykłym, aby mogły robić zbiórki publiczne, ubiegać się o dotacje i zawierać umowy prawne a także mieć tzw. zdolność sądową, czyli prawo do występowania jako strona w sądzie. Wśród istotnych zmian przewidziano także możliwość wynagradzania członków zarządu stowarzyszeń i zmniejszenie minimalnej wymaganej liczby członków z 15 do 7. W dniu 25 września 2015 r. nowelizacja została uchwalona przez Sejm. Miesiąc później podpisał ją nowy prezydent, a 19 listopada 2015 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym, co oznacza, że wchodzi w życie.

Czytaj więcej...

Należą się dwie diety a nie jedna

Drukuj

zuma2

Od niedawna jestem radnym. Jako radny (nowo wybrany) straciłem dietę sołtysa, ale obowiązków mi nie ubyło. Myślę więc, że jest to niezgodne z prawem jak i to, że obcinali mi dietę sołtysa za nieobecność na sesji! Teraz z kolei nie mam w ogóle diety sołtysa, a w statucie gminy jest zapis, że radny sołtys nie otrzymuje diety sołtysa. Czytałem o tym kiedyś w miesięczniku Gazeta Sołecka, że jest to niezgodne z prawem, ale nie mogę teraz znaleźćtego tekstu. Proszę o odpowiedź jak powinno być zgodnie z prawem.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
– zwrócił się do naszej redakcji W. W., sołtys sołectwa Nowy Świat w gminie S.

Czytaj więcej...

Sądy w sukurs sołtysom-radnym

Drukuj
 tt141a
 
W przytłaczającej większości rad gmin znajduje się dwóch, trzech, a nawet kilku radnych, którzy jednocześnie są sołtysami.

Czytaj więcej...