• Zobacz więcej

Nieprzekraczalne terminy w funduszu

Drukuj
Przepisy ustawy o funduszu sołeckim przewidują konkretne terminy na różne czynności proceduralne. Terminów tych powinna obowiązkowo przestrzegać zarówno rada gminy, wójt jak i sołectwo. Zwane są one w języku prawniczym „zawitymi" tzn. właśnie nieprzekraczalnymi. Ich przekroczenie w konsekwencji uniemożliwia bowiem realizację wydatków z funduszu.

Czytaj więcej...

W Poznaniu o funduszu sołeckim i odnowie wsi

Drukuj
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów podczas targów GMINA 2010 w Poznaniu w listopadzie ub. r. zorganizowało seminarium poświęcone problemom funduszu sołeckiego i odnowy wsi. Znaczną część spotkania zdominowały kwestie związane z rozliczaniem funduszu i propozycjami nowelizacji Ustawy o funduszu sołeckim. Mówiono o przyszłości polskiej wsi i wsi tematycznej jako jednej z możliwości rozwoju społeczności wiejskiej. Dyskusja była gorąca!

Czytaj więcej...

Fundusz sołecki i stare zasady naraz

Drukuj
Od Czytelników: Pomimo, że z dniem 30 września upłynął już termin składania przez sołectwa wniosku do wójta o rozdysponowanie funduszu sołeckiego, do naszej redakcji napływają wciąż pytania czy sołectwo może dysponować środkami z funduszu sołeckiego i jednocześnie środkami wydzielonymi dla niego na starych zasadach z budżetu gminy. Dotyczy to tych gmin, w których sołectwa miały wydzielone środki w budżecie na starych zasadach i często otrzymywały ich więcej niż przypada im z funduszu sołeckiego. Napływają też prośby o interwencje dziennikarskie w tej sprawie np. znowu z Celestynowa na Mazowszu.

Czytaj więcej...

Sposób rozdysponowania funduszu sołeckiego

Drukuj
Przekonanie skarżącego o niesłuszności przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na określony cel nie jest równoznaczne z naruszeniem jego interesu prawnego – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

Czytaj więcej...

Fundusz sołecki tylko dla sołectw

Drukuj
Nie ma podstaw do zastosowania rozwiązań przewidzianych dla gospodarowania funduszem sołeckim do tworzenia przez gminę innych funduszy np. funduszu osiedla. Takiego uprawnienia nie daje żaden przepis prawa, a dysponowanie funduszami gminnymi może odbywać się tylko w granicach określonych przez ustawy – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Czytaj więcej...