• Zobacz więcej

Proponowane zmiany ustawowe

Drukuj

Nowelizacja jest potrzebna

Rozmowa z senatorem Ireneuszem Niewiarowskim, prezesem Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.

– Co się dzieje z nowelizacją ustawy o funduszu sołeckim?

– Projekt nowelizacji ustawy o funduszu sołeckim wniesiony w Senacie RP w styczniu 2011 roku, przeszedłszy pełną procedurę w Izbie Wyższej, napotkał opór ze strony części posłów, głównie z Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. W konsekwencji przedłużenie procedowania w Sejmie doprowadziło do tego, że Izba Niższa nie zdążyła przyjąć znowelizowanej ustawy przed wyborami parlamentarnymi 2011 roku.

Czytaj więcej...

Nie dla osiedli

Drukuj

Nie dla osiedli

Osiedle i dzielnica, podobnie jak sołectwo, są jednostkami pomocniczymi gminy, ale nie wiejskiej, tylko miejskiej bądź miejsko-wiejskiej, tzn. takiej na terenie której znajdują się zarówno miasto jak i wsie.

Organem uchwałodawczym dzielnicy lub osiedla jest rada dzielnicy lub rada osiedla, przy czym w osiedlu organem uchwałodawczym może być ogólne zebranie mieszkańców. To zależy od tego czy rada miejska postanowi taki przepis uchwalić w statucie osiedla, czyli w akcie prawa miejscowego regulującym ustrój i zadania organów osiedla.

Czytaj więcej...

Małe fundusze, duże potrzeby

Drukuj
Gmina może przeznaczyć więcej

Czy rada gminy może zrekompensować sołectwu „uszczerbek" spowodowany tym, że obecnie sołectwo ma do rozdysponowania z puli funduszu soleckiego mniejsze kwoty niż miało z budżetu gminy przed wdrożeniem funduszu soleckiego? Czy ta rekompensata może polegać na zwiększeniu puli środków funduszu sołeckiego? Inaczej mówiąc czy rada gminy może przeznaczyć do dyspozycji sołectw wyższe kwoty z puli funduszu sołeckiego niż obliczone na podstawie algorytmu i z zastosowaniem limitu, znajdującego się art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim?

Czytaj więcej...

Trzy źródła, cztery możliwości

Drukuj
Różne strumyki
Gospodarka finansowa sołectw może być prowadzona w oparciu o trzy źródła finansowania.

Jednym z najczęściej obecnie stosowanych rozwiązań jest wyodrębnienie środków do dyspozycji sołectw w budżecie gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420). Wysokość tych środków obliczana jest wedle wzoru matematycznego znajdującego się w w/w ustawie, a uruchomienie funduszu zależy od licznych zapisanych w ustawie rygorów. I może, choć nie musi, być on uruchamiany każdego roku, na przyszły rok budżetowy.

Czytaj więcej...

Milczenie rady gminy

Drukuj
Nie może być ani „tak" ani „nie" 
Z gruntu fałszywy jest, niestety często spotykany, pogląd jakoby organy gminy nie musiały w ogóle zaprzątać swojej uwagi żadnymi przepisami ustawy o funduszu sołeckim, jeśli postanowiły, że w gminie nie będzie on funkcjonował. Gwoli wyjaśnienia tymi organami w gminie są: wójt pełniący rolę wykonawczą i m.in. odpowiedzialny za przygotowanie projektów uchwał dla rady gminy oraz rada gminy, która jest organem uchwałodawczym. Dlaczego jest to pogląd fałszywy? Przede wszystkim dlatego, gdyż z przepisu art. 1 ust 1. tej ustawy wynika, że każda rada gminy, na terenie której znajdują się sołectwa, ma ustawowy obowiązek wyrażenia w odpowiedniej formie prawnej swego stanowiska w sprawie funkcjonowania funduszu sołeckiego w swojej gminie na dany rok budżetowy lub nie funkcjonowania tego funduszu.

Czytaj więcej...