• Zobacz więcej

Owocne zebranie wiejskie

Drukuj

Podstawowym warunkiem przyznania na przyszły rok budżetowy konkretnemu sołectwu środków z funduszu sołeckiego jest złożenie uchwalonego przez zebranie wiejskie wniosku do wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Wymóg ten wynika z przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 20 lutego 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 429). Ale nie jest to jedyny formalny warunek, które trzeba spełnić (więcej na ten temat – poniżej).

Czytaj więcej...

Gdy nieruchomość nie jest własnością gminy

Drukuj
W gminach, w których uruchamiany jest fundusz sołecki wielu sołtysów, członków rad sołeckich i mieszkańców, po podjęciu uchwały przez radę gminy o wydzieleniu w budżecie gminy środków tego funduszu, zastanawia się na co przeznaczyć kwotę z przypadającej im puli. Sprawa nie budzi wątpliwości, kiedy mieszkańcy danego sołectwa chcą aby została ona wydatkowana na typową inwestycję gminną, taką jak budowa albo remont świetlicy wiejskiej na gruncie gminnym, urządzenie placu zabaw czy skweru na gruncie gminnym albo dajmy na to uporządkowanie zieleni w parku gminnym.

Czytaj więcej...

Kto decyduje czy ma być fundusz sołecki

Drukuj
– Uprzejmie proszę o pomoc prawną. Wystąpiłem z wnioskiem o przyznanie funduszu sołeckiego. Pan Wójt zebrał sołtysów i zarządził jawne głosowanie w sprawie przyjęcia lub nie przyjęcia funduszu sołeckiego. Jeden był za, jeden się wstrzymał od głosu, pozostali byli przeciw przyjęciu funduszu sołeckiego. Następnego dnia na Radzie Gminy w Dragaczu posłużono się tym głosowaniem i nie przyjęto funduszu sołeckiego na 2013 rok.

Czytaj więcej...

Dobre praktyki

Drukuj
PRZYKŁADY PRZEDSIĘWZIĘĆ MOŻLIWYCH DO REALIZACJI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W 2012 roku 53% gmin w Polsce spośród 2173 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich zdecydowało o utworzeniu funduszu sołeckiego. Można na tej podstawie wnioskować, że co najmniej w połowie gmin w kraju mieszkańcy aktywnie współdecydują o przyszłości swojej lokalnej społeczności, małej ojczyzny, zaś fundusz sołecki staje się dla nich narzędziem rozwoju i sprzyja kreatywności. Jednak nawet najlepsze pomysły, plany i aspiracje mieszkańcy muszą dostosować do przepisów ustawy o funduszu sołeckim.

Czytaj więcej...

Pilnujmy terminów!

Drukuj

Pilnujmy terminów!

Jeśli wysiłki rady gminy, wójta, sołtysa i rady sołeckiej zmierzające do uruchomienia i faktycznego wykorzystania przypadających na dane sołectwo, w danej gminie środków z puli funduszu sołeckiego mają być skuteczne, a nie zakończyć się klęską, to bezwzględnie należy pilnować terminów, zawartych w ustawie z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420). Dotyczy to zarówno rady gminy jak i sołtysa. Nie jest to co prawda jedyny warunek, który należy spełnić aby uruchomić i sfinansować przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego. Ale bez jego realizacji działania organów gminy i sołectwa będą po prostu nieważne z punktu widzenia prawnego. Skutki przekroczenia terminów mogą być nie tylko natury formalnej, ale także finansowej.

Czytaj więcej...