• Zobacz więcej

Rozproszenie środków, za mało pieniędzy

Drukuj
Kiedy pytać wójtów i radnych w gminach w których nie ma funduszu sołeckiego, dlaczego, najczęściej pada odpowiedź, że uruchomienie funduszu to rozproszenie środków budżetowych, których potem zabraknie na inwestycje gminne. Tymczasem przeczą temu dane Ministerstwa Finansów o wysokości udziału środków funduszu sołeckiego w budżetach gmin. Z danych Ministerstwa Finansów w opublikowanej „Informacji o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego", która jest częścią „Sprawozdania z wykonania budżetu państwa" wynika, że wydatki na przedsięwzięcia zrealizowane z funduszu sołeckiego są znikomą częścią wydatków z budżetów gmin.

Czytaj więcej...

Dobrze opracowany wniosek

Drukuj

Wniosek uchwalony przez zebranie sołeckie w sprawie rozdysponowania przypadającej na sołectwo puli środków z funduszu sołeckiego powinien spełniać podstawowe wymogi ustawowe, aby nie został uznany przez wójta za nieprawidłowy i aby nie został z tego powodu odrzucony. Jakie to są wymogi? Są one wymienione w art. 4 ust. 2–4 i art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420).

Czytaj więcej...

Uwaga na nazwę przedsięwzięcia w planie wydatków

Drukuj
Użycie odpowiedniego sformułowania jest ważne nie tylko przy pisaniu przez sołectwo uzasadnienia wniosku, którego złożenie jest warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu sołeckiego. Bywa, że przesądza ono o uznaniu wniosku za formalnie poprawny. Także służby finansowe gminy powinny uważać na ten aspekt formułując potem nazwę przedsięwzięcia w planie wydatków realizowanych z puli funduszu sołeckiego, który jest załącznikiem do projektu uchwały budżetowej. Regionalne Izby Obrachunkowe w niektórych województwach mogą bowiem podejść do tej sprawy bardzo ortodoksyjnie jak to uczyniła RIO w Warszawie w swojej uchwale z dnia 14 grudnia 2011 (Nr Wa.448.2011).

Czytaj więcej...

Statut a fundusz sołecki

Drukuj

Nie tylko przepisy ustaw: o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 wraz z późn. zmianami) i o funduszu sołeckim z dnia 20 lutego 2009 r. (Dz. U z 2009 r. Nr 52 poz. 429) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – są ważne dla wdrażania w gminie i potem praktycznej realizacji w sołectwach przedsięwzięć finansowanych z funduszu sołeckiego oraz uzyskania przez gminę refundacji części wydatków z funduszu. Pozwalają one bowiem tylko ogólnie odpowiedzieć na pytanie jakie działania prawne powinny podjąć organy konkretnej gminy, tj. rada gminy i wójt, aby uruchomić w swojej gminie środki funduszu sołeckiego z puli wydzielonej na ten cel w budżecie gminy. Poza tym wskazują jakie (ogólnie) przedsięwzięcia mogą być wybrane przez mieszkańców i zrealizowane potem z tej puli. I co gmina ma zrobić, aby uzyskać zwrot części wydatków z funduszu!

Czytaj więcej...

W Łodzi i Sopocie - "budżet obywatelski"

Drukuj
Pół roku temu we wkładce do ABC funduszu sołeckiego pt. „Nie dla osiedli" opisaliśmy model funkcjonowania gospodarki finansowej osiedli w Łodzi w ramach budżetu gminy, oparty na przepisach art. 51 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Napisaliśmy też, że fundusz sołecki nie może być niestety wdrażany w osiedlach. Muszą to być inne rozwiązania, np. takie jak w Łodzi. I powołaliśmy się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 28.04.2010 r. (sygnatura: II SA/Po 15/10), w którym sąd unieważnił uchwałę Rady Miejskiej w Kępnie o wydzieleniu w budżecie tego miasta funduszu osiedlowego – niemal identycznego jak fundusz sołecki.

Czytaj więcej...