• Zobacz więcej

Jaka przyszłość wspólnoty sołeckiej?

Drukuj
rkaminskiRozmowa z dr. Ryszardem Kamińskim, socjologiem wsi.

– Czy odnowa wsi jest dobrym narzędziem rozwoju wsi?
– W minionych dziesięciu latach w Polsce wydaliśmy ponad jeden miliard euro z funduszy unijnych na programy odnowy wsi. Tyle pieniędzy trafiło na polską wieś na sfinansowanie tzw. infrastruktury społecznej bardzo różnie rozumianej, od świetlic przez boiska po place zabaw. Dziś nadszedł czas, żeby zastanowić się, czy unijne środki finansowe dobrze wydaliśmy, a efekty tych inwestycji bądź przedsięwzięć rzeczywiście służą mieszkańcom wsi? Kiedy czytam publikacje i komentarze w prasie czy przeglądam fora internetowe, jest w nich często wiele sarkazmu, narzekania, a nawet zniechęcenia związanego z odnową wsi. Brakuje jednak głębszej refleksji nad ministerialnym programem odnowy wsi realizowanym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Na ostatnim Kongresie Odnowy Wsi w Pruszkowie pod Opolem jego uczestnicy wraz Ryszardem Wilczyńskim prekursorem odnowy wsi w Polsce, zachęcali kolejne województwa do włączenia się do regionalnych programów odnowy wsi, nieporównywalnych skromnością pod względem finansowym do wydanych na ten cel funduszy unijnych i podejmowania w regionie inicjatyw aktywizujących społeczność lokalną.

Czytaj więcej...

I Salomon nie naleje

Drukuj
Przyznam, że irytuje mnie narzekanie naszych elit politycznych i intelektualnych w Warszawie na bierność obywatelską społeczeństwa, przejawiającą się ich zdaniem m.in. niską frekwencją rodaków w wyborach i niewielką liczbą organizacji pozarządowych zwłaszcza na terenach wiejskich. Rzeczywiście – oba te wskaźniki aktywności obywatelskiej nie świadczą o dobrej kondycji naszej młodej demokracji. I pokazują, że budowa społeczeństwa obywatelskiego na poziomie lokalnym idzie nam mizernie, pomimo upływu dwudziestu kilku lat od początku transformacji ustrojowej.

Czytaj więcej...

Promocja dobrych praktyk

Drukuj
Wielkopolska znajduje się w czołówce kraju pod względem wykorzystania funduszu sołeckiego, Mazowsze po trzech latach od wprowadzenia ustawy o funduszu sołeckim wciąż raczkuje, chociaż są mazowieckie gminy i sołectwa swoją aktywnością oraz pomysłowością w realizacji wiejskich inwestycji finansowanych z funduszu dorównujące krajowym liderom.

Czytaj więcej...

Kłopot ze "sprzętem sołeckim"

Drukuj
Zgodnie z orzecznictwem Regionalnych Izb Obrachunkowych ustawa o funduszu sołeckim nie likwiduje żadnego z przepisów ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 wraz z późn. zmianami). W tym nie likwiduje jej art. 51 ust 3, który daje możliwość określenia przez radę gminy uprawnień danych sołectw do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy a także korzystania z mienia komunalnego przez sołectwa i dysponowania dochodami z tego źródła (art. 48 ust 1 w/w ustawy). Mienie komunalne oznacza zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym własność i inne prawa majątkowe (są to prawa rzeczowe określone w art. 244 Kodeksu Cywilnego szczególnie użytkowanie oraz wierzytelności pieniężne z tytułu np. najmu pomieszczeń domu ludowego, świetlicy wiejskiej).

Czytaj więcej...

Najczęściej popełniane błędy proceduralne i możliwości ich rozwiązania

Drukuj
Ustawa o funduszu sołeckim została uchwalona niespełna 4 lata temu, a rok budżetowy 2010 to pierwszy rok praktycznej realizacji przedsięwzięć z puli funduszu. Nic więc dziwnego, że sporo rad gmin, wójtów i sołtysów popełniało na początku wiele błędów proceduralnych. Niektóre z nich, np. uporczywe przekraczanie tzw. zawitych terminów przez radę gminy i przez sołtysów oraz konsekwencje prawne i praktyczne tych błędów, wielokrotnie opisaliśmy na łamach Gazety Sołeckiej oraz w „Poradniku radnego i sołtysa".

Czytaj więcej...