• Zobacz więcej

Urządzamy się z funduszem sołeckim Naciski i widzimisię

Drukuj
Ostatnio odbieram coraz więcej telefonów i maili w sprawie narzucania sołectwom przez gminy takich a nie innych przedsięwzięć do sfinansowania z kwot przysługujących im z funduszu sołeckiego. Najczęściej takie naciski są nieformalne i najczęściej sołtysi, choć to krytykują, ulegają w obawie, że wójt wpłynie na radę gminy i fundusz sołecki zostanie zlikwidowany.

Czytaj więcej...

Prawomocność zebrania, drugi termin

Drukuj

Bardzo proszę o informację w sprawie zebrania wiejskiego sołectwa. W statucie sołectwa jest, że zebranie ma moc prawną, jeśli uczestniczy w nim 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania. Jeśli takiej liczby nie ma, sołtys odczekuje 15 minut i otwiera zebranie, jeśli jest obecna 1/20 mieszkańców uprawnionych do głosowania. Zebranie to ma moc prawną.
A jak jest z zebraniem wiejskim w sprawie ustalenia zadań z funduszu sołeckiego? Ustawa mówi, że musi być obecnych 15 mieszkańców sołectwa. Jeśli mimo powtórzonego ogłoszenia za 7 dni takiej liczby nie ma (np. obecnych jest 10 mieszkańców) to nie można uchwalić zadań z funduszu sołeckiego i fundusz zostanie utracony? Nasze sołectwo jest bardzo małe (200 mieszkańców) i zdarzyło się, że najpierw przyszło na zebranie tylko 7 osób, w drugim terminie 17, ale nie mogliśmy na zebraniu dojść do zgody co do wyboru przedsięwzięcia. I trudno było potem ponowne zwołać zebranie, na którym byłoby co najmniej 10 mieszkańców, także z uwagi na wymagany statutem termin zwołania zebrania wiejskiego. Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji? – zwrócił się z pytaniami Zenon Jadanowski sołtys sołectwa Wonna w gminie Biskupiec.

Czytaj więcej...

Kiedy zmiana przedsięwzięcia

Drukuj
Czy można zmienić przedsięwzięcie uchwalone do realizacji na rok budżetowy 2017, tj. budowę placu zabaw na nowe, tj. na budowę parkingu na poboczu drogi gminnej. Problem z terenem pod parking jest taki, że gmina odkryła iż szerokość tego pobocza, które graniczy z prywatnym gruntem ma błędnie na planach zaznaczoną szerokość tylko 1 m. To nie odpowiada stanowi faktycznemu, gdyż teren pobocza ma w istocie 10 m szerokości, więc z powodzeniem nadaje się na parking publiczny. Czy taka zmiana przedsięwzięcia w tej sytuacji jest możliwa? W urzędzie gminy powiedziano mi, że powinniśmy to zrobić do końca lutego br., ale w ustawie wyczytałem, że można to zrobić do końca października . Do jakiego więc terminu można zmienić przedsięwzięcie? – zadał też pytanie telefonicznie sołtys Zenon Jadanowski.

Czytaj więcej...

Dla początkujących sołtysów

Drukuj
Ten tekst jest dla sołtysów, którzy po raz pierwszy zostali wybrani na funkcję i razem ze swoimi mieszkańcami na zebraniach wiejskich do końca września uchwalą przedsięwzięcia do sfinansowania z funduszu sołeckiego. Jest też adresowany do sołtysów, którzy już nie pierwszą kadencję pełnią tę funkcję, ale rada ich gminy dopiero teraz zdecydowała się wyrazić zgodę na  wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy.

Czytaj więcej...

Fundusz sołecki a podział sołectwa

Drukuj

Rada Gminy planuje z dniem 1 stycznia 2015 roku dokonać podziału sołectwa na dwa sołectwa. Do końca września na zebraniach wiejskich dokonuje się podziału środków w ramach funduszu sołeckiego – dotyczy to sołectwa, które ma zostać podzielone. Jedno z sołectw ma nosić nazwę dotychczasowego sołectwa. Czy w tym przypadku istnieje możliwość przydzielenia nowemu sołectwu (bez pomniejszania środków sołectwu, które zostało podzielone) dodatkowych środków? Czy dopuszcza się zmniejszenie środków na sołectwo w przypadku zmian w jego strukturze po złożeniu wniosków do Wójta gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami? – pyta sekretarz gminy Dąbrowa Chełmińska Krystyna Kalinowska.

Czytaj więcej...