Prawomocność zebrania, drugi termin

Drukuj

Bardzo proszę o informację w sprawie zebrania wiejskiego sołectwa. W statucie sołectwa jest, że zebranie ma moc prawną, jeśli uczestniczy w nim 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania. Jeśli takiej liczby nie ma, sołtys odczekuje 15 minut i otwiera zebranie, jeśli jest obecna 1/20 mieszkańców uprawnionych do głosowania. Zebranie to ma moc prawną.
A jak jest z zebraniem wiejskim w sprawie ustalenia zadań z funduszu sołeckiego? Ustawa mówi, że musi być obecnych 15 mieszkańców sołectwa. Jeśli mimo powtórzonego ogłoszenia za 7 dni takiej liczby nie ma (np. obecnych jest 10 mieszkańców) to nie można uchwalić zadań z funduszu sołeckiego i fundusz zostanie utracony? Nasze sołectwo jest bardzo małe (200 mieszkańców) i zdarzyło się, że najpierw przyszło na zebranie tylko 7 osób, w drugim terminie 17, ale nie mogliśmy na zebraniu dojść do zgody co do wyboru przedsięwzięcia. I trudno było potem ponowne zwołać zebranie, na którym byłoby co najmniej 10 mieszkańców, także z uwagi na wymagany statutem termin zwołania zebrania wiejskiego. Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji? – zwrócił się z pytaniami Zenon Jadanowski sołtys sołectwa Wonna w gminie Biskupiec.

Od redakcji: Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o funduszu sołeckim wniosek sołectwa wskazujący przedsięwzięcia do sfinansowania z kwoty przysługującej sołectwu z puli funduszu sołeckiego musi być uchwalony przez zebranie wiejskie.
Wymogi dotyczące prawomocności zebrania zawarte w statucie sołectwa mają zastosowanie do wszystkich zebrań wiejskich, także do zebrania, które uchwala wniosek wskazujący przedsięwzięcia do sfinansowania z funduszu sołeckiego. Oznacza to, że zebranie uchwalające wniosek musi być prawomocne, tj. musi być zwołane zgodnie ze statutem sołectwa. Czyli musi być prowadzone przez osobę, której według przepisu w statucie jest to kompetencją. A osoby biorące udział w głosowaniu muszą być do tego uprawnione, tj. muszą mieć status stałego mieszkańca mającego prawo do głosowania. I musi być zachowane kworum.
Tak więc na zebraniu wiejskim, które ma uchwalić wniosek wskazujący przedsięwzięcia do sfinansowania z funduszu sołeckiego musi być zachowana minimalna frekwencja jak w każdym innym prawomocnym zebraniu wiejskim. W wielu statutach sołeckich znajduje się przepis, który umożliwia przeprowadzenie zebrania w tzw. drugim terminie, jeśli w pierwszym terminie nie ma kworum. W większości przypadków nie towarzyszy temu wymóg, aby w drugim terminie była jakaś minimalna liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania. Oznacza to, że bez względu na liczbę mieszkańców uczestniczących w zebraniu wiejskim w tym tzw. drugim terminie jest ono prawomocne. I uchwała podjęta przez to zebranie wiejskie w drugim terminie jest ważna, niezależnie czy dotyczy innych spraw niż fundusz sołecki czy dotyczy właśnie funduszu sołeckiego.
Statut waszego sołectwa też przewiduje tzw. drugi termin. Ale zawiera jeszcze dodatkowy wymóg trudny dla was do spełnienia, tj. aby w zebraniu uczestniczyła taka liczba mieszkańców, która odpowiada co najmniej 1/20 wszystkich uprawnionych do głosowania. W tej sytuacji może pan zwrócić się oficjalnie, najlepiej pisemnie, do rady gminy z wnioskiem o zmianę tego przepisu w waszym statucie, bo to rada gminy ma kompetencję uchwalania statutów sołeckich a także zmian w nich. Wniosek może wnieść wasz radny. Aczkolwiek rozumiem intencję autora statutu, który wprowadził do jego treści wymóg minimalnej liczby mieszkańców także w drugim terminie, to przepis ten okazał się w waszej sytuacji nieżyciowy. Dlatego możne pan się domagać wykreślenia z niego tego wymogu. Pismo adresuje się do przewodniczącego rady gminy. Może pan podeprzeć wniosek uchwałą zebrania wiejskiego.
Ponadto powinien pan wnioskować także o drugą zmianę w statucie waszego sołectwa, a mianowicie o skrócenie ogłoszenia zebrania z 7 dni przed terminem jego odbycia do 2–3 dni w przypadkach, gdy ma się odbyć dla podjęcia uchwał w sprawach funduszu sołeckiego. Obecne przepisy ustawy o funduszu sołeckim pozwalają bowiem poprawić sołectwu wniosek, jeśli z powodu wad zostanie odrzucony przez wójta (art. 5 ust. 7 i 8 – nawiasem mówiąc jest tam mowa o „ponownym uchwaleniu wniosku”, jednak w istocie chodzi o uchwalenie poprawionego wniosku). Ale zebranie wiejskie musi to uczynić w ciągu 7 dni od zawiadomienia sołtysa przez wójta, że wniosek został odrzucony. Wasze sołectwo obecnie nie może skorzystać z tego przepisu, bo jest to niewykonalne, ponieważ zgodnie ze statutem Wonnej musi pan zawiadomić mieszkańców o zebraniu 7 dni przed jego terminem.
Odnosząc się do Pana listu muszę sprostować: z ustawy o funduszu sołeckim nie wynika, aby w zebraniu wiejskim, które uchwala wniosek z funduszu sołeckiego musiało uczestniczyć co najmniej 15 mieszkańców sołectwa. Przepis art. 5 ust. 2 odnosi się do innej kwestii niż frekwencja w zebraniu wiejskim i oznacza co innego. Oznacza to mianowicie, że propozycję przedsięwzięć do sfinansowania z funduszu sołeckiego pod głosowanie zebrania wiejskiego, które ma uchwalić wniosek może przedłożyć minimum 15 pełnoletnich mieszkańców (oprócz sołtysa i rady sołeckiej). Inaczej mówiąc oznacza, że inicjatywa zgłoszenia przedsięwzięć pod głosowanie należy do 15 mieszkańców, a nie jednego, dziesięciu czy 14 mieszkańców), należy też do sołtysa lub do rady sołeckiej. A nie, że ma w zebraniu uczestniczyć 15 osób! Tak więc to dwie różne sprawy.

Ewa Pełnia
Gazeta Sołecka  Nr 3(291), str. 22