• Zobacz więcej

Kiedy zmiana przedsięwzięcia

Drukuj
Czy można zmienić przedsięwzięcie uchwalone do realizacji na rok budżetowy 2017, tj. budowę placu zabaw na nowe, tj. na budowę parkingu na poboczu drogi gminnej. Problem z terenem pod parking jest taki, że gmina odkryła iż szerokość tego pobocza, które graniczy z prywatnym gruntem ma błędnie na planach zaznaczoną szerokość tylko 1 m. To nie odpowiada stanowi faktycznemu, gdyż teren pobocza ma w istocie 10 m szerokości, więc z powodzeniem nadaje się na parking publiczny. Czy taka zmiana przedsięwzięcia w tej sytuacji jest możliwa? W urzędzie gminy powiedziano mi, że powinniśmy to zrobić do końca lutego br., ale w ustawie wyczytałem, że można to zrobić do końca października . Do jakiego więc terminu można zmienić przedsięwzięcie? – zadał też pytanie telefonicznie sołtys Zenon Jadanowski.

Od redakcji: W znowelizowanej ustawie o funduszu sołeckim uchwalonej 21 lutego 2014 r. znalazł się przepis, który umożliwia zmianę przedsięwzięcia uchwalonego przez sołectwo w pierwotnym wniosku. Wniosek o zmianę przedsięwzięcia ze wskazaniem nowego przedsięwzięcia musi jednak spełniać te wszystkie wymogi, co wniosek pierwotny. A więc wniosek o zmianę ze wskazaniem nowego przedsięwzięcia musi być uchwalony przez prawomocne zebranie wiejskie. Nowe przedsięwzięcie wskazane przez sołectwo może stać się przedmiotem głosowania na zebraniu wiejskim tylko wtedy, jeśli będzie inicjatywą sołtysa, lub rady sołeckiej albo minimum 15 pełnoletnich mieszkańców (a nie jednego, dwóch czy 14). Musi ono być zadaniem własnym gminy. A kwota szacunku nie może przekroczyć kwoty przyznanej sołectwu z puli funduszu sołeckiego na dany rok budżetowy. Tylko termin złożenia wniosku o zmianę rzecz jasna się różni od terminu złożenia pierwotnego wniosku. Mianowicie zgodnie z przepisem ustawowym (art. 7 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim) sołectwo może złożyć do wójta wniosek o dokonanie zmiany przedsięwzięcia na nowe od dnia, w którym został uchwalony budżet gminy na rok budżetowy – najpóźniej do dnia 30 października roku budżetowego.

Z pana listu wynika, że pierwotny wniosek uchwalony przez wasze zebranie nie został odrzucony przez wójta. Teraz jednak mieszkańcy naciskają, aby zamiast placu zabaw wybudować parking. Zmiana jest możliwa. Tym bardziej że według przekazanych przez pana informacji parking miałby zostać zbudowany na poboczu drogi gminnej. A zgodnie z ustawą o drogach publicznych (art. 4 pkt 2 i 6) do drogi zalicza się wszystko to, co jest zlokalizowane w pasie drogowym włącznie z poboczem. Działka, na której ma powstać parking jest więc częścią drogi gminnej. Z kolei z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 2 ust. 6 ustawy o funduszu sołeckim wynika, że z funduszu sołeckiego można przeznaczać środki na inwestycje na drogach gminnych.
Z przekazanych przez Pana informacji można wywnioskować, że z terenem pod budowę parkingu jest problem. Wasza gmina, jako właściciel tego terenu powinna wszcząć z urzędu postępowanie o rozgraniczenie obu tych nieruchomości, tj. działki, na której ma powstać parking i prywatnej nieruchomości, która graniczy z poboczem drogi. Rozgraniczenie będzie polegało na ustaleniu przebiegu granic, poprzez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzeniu dokumentów, które będą ujawniać stan prawny.
Postępowanie w sprawie rozgraniczenia jest szczególnym. Jest to postępowanie dwuinstancyjne, najpierw musi być obowiązkowo przeprowadzone postępowanie administracyjne, a dopiero po nim może (ale nie musi) być wykorzystana droga sądowa. Dopiero po rozpatrzeniu sprawy w I instancji (przez gminę) i wydaniu decyzji, właścicielowi gruntu przylegającego będzie przysługiwać możliwość zaskarżenia (np. odwołanie od decyzji do sądu). Tak więc gmina powinna jak najszybciej zając się tą sprawą. W tym przypadku postępowanie rozgraniczeniowe wszczynane jest z urzędu i odbywa się przed organem administracji samorządowej. Ale wcale nie ma pan pewności ani nie może jej mieć gmina jak postąpi właściciel przylegającego do pobocza gruntu. A jeśli odwoła się od decyzji gminy do sądu? W konsekwencji sprawa może się nadmiernie przeciągnąć i jeśli spór nie zostanie rozstrzygnięty przed końcem upływu ustawowego terminu złożenia wniosku o zmianę przedsięwzięcia stracicie w ogóle tę kwotę.
Jeśli dotarła do pana informacja (sugestia), że wniosek o zmianę przedsięwzięcia powinniście złożyć do końca lutego br., to być może wiąże się to z terminem uchwalenia budżetu na obecny rok i gmina chciałaby, aby nowe przedsięwzięcie zostało uwzględnione w uchwale budżetowej i w planie finansowym. Być może jest to podyktowane innymi względami, np. planami urzędu gminy dotyczącymi przetargów lub zleceń z wolnej ręki na zakup urządzeń do placów zabaw w całej gminie. I chociaż przepis formalny wskazuje, że zmiana przedsięwzięcia jest dopuszczalna w okresie od uchwalenia budżetu do dnia 30 października roku budżetowego to trzeba mieć na uwadze, że zmiana ta będzie niemożliwa, jeśli gmina już poczyni jakieś działania mające na celu realizację pierwotnego wniosku, np. podpisze umowę choćby przedwstępną z wyłonionym zleceniobiorcą, wystawi zlecenie itp. Nawet jeśli wasze sołectwo zmieści się ze złożeniem wniosku o zmianę w terminie ustawowym!
Jakby nie było, zanim Pan zwoła zebranie wiejskie, aby uchwalić zmianę zadania z budowy placu zabaw na parking musi pan bezwzględnie zasięgnąć więcej informacji w urzędzie gminy nt. jej zamiarów i planów w tej materii oraz musi pan z nią współdziałać. Powinien Pan też uświadomić mieszkańcom, że zmiana przedsięwzięcia na inne nie jest prosta z powodów formalnych i nie można tego robić nie mając pełnej wiedzy co do stanu prawnego nieruchomości, na której miałaby powstać nowe inwestycja. Nie może to być podyktowane ich kaprysami i być pochopne. Powinni oni uzyskać choć minimum wiedzy nt. tego, na co można wydać kwoty przysługujące sołectwu, na co nie i jakie są wymogi formalne z tym związane.

Ewa Pełnia
Gazeta Sołecka  Nr 3(291), str. 22