Grudzień 2015

Drukuj
12-2015Danuta Martowłos - Mościsko
Czasem wystarczy kilka lat ciężkiej, ale owocnej pracy na sołeckim stołku, by zdobyć uznanie swojej wspólnoty i zostać jej prawdziwym liderem, cieszyć się autorytetem i powszechną sympatią sąsiadów. Taką osobą jest pani Danuta Martowłos, z wykształcenia pielęgniarka, która od ponad pięciu lat pełni funkcję sołtysa Mościska w gminie Dzierżoniów w województwie dolnośląskim. Chociaż pani Danuta nie jest oficjalnie członkinią wiejskich organizacji, to nie ma w sołectwie żadnego przedsięwzięcia bez jej udziału. Zawsze sprawnie koordynuje działania i pośredniczy w komunikacji między różnymi osobami, organizacjami i samorządem gminnym.Królestwem pani sołtys jest kuchnia, stąd owocna współpraca z Kołem Gospodyń Wiejskich, z którym często reprezentuje gminę Dzierżoniów na pokazach kulinarnych związanych z Tradycjami Stołów Kulinarnych czy Festiwalem Stołów Wigilijnych – opowiadają o niej przyjaciele ze Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi „Przystań Mościsko”.
Mościsko to piękna miejscowość leżąca w gminie Dzierżoniów. Wieś charakteryzuje się luźną zabudową ciągnącą się kilometrami wzdłuż rzeki Piławy. W 2009 roku Mościsko uzyskało tytuł Najpiękniejszej Wsi Dolnego Śląska w konkursie o tej samej nazwie, będącym częścią Regionalnego Programu „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”.
Pierwsze wzmianki o wiosce pochodzą z 1268 roku, nosiła nazwę de Putrido Pontez. Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisany jest jednonawowy kościół św. Jana Chrzciciela w Mościsku z XIII wieku, jeden z najstarszych na Dolnym Śląsku. Remont dachu i wieży kościoła wykonano wysiłkiem samych mieszkańców, którzy również w części go sfinansowali (wkład własny sołectwa wyniósł 133 tys. zł), przy aktywnych staraniach sołtys Danuty Martowłos o pozyskanie środków finansowych na ten cel, m.in. z PROW 2007–3013. Wartość przedsięwzięcia przekroczyła pół miliona złotych.
Czasem więc kilka lat intensywnego współdziałania wspólnoty wiejskiej pod wodzą autentycznego lidera, którym jest sołtys i dobrej współpracy z samorządem gminnym wystarczy, by nadrobić zapóźnienia infrastrukturalne i cywilizacyjne we wsi. I tak się dzieje w Mościsku. Najważniejsze inwestycje zrealizowane w sołectwie za kadencji pani Danuty, to budowa Centrum Biblioteczno- Kulturalnego, remizy OSP, przydomowych oczyszczalni ścieków. Powstał teren rekrezłotą rybką”, zarządzany przez Stowarzyszenie „Przystań Mościsko”, we wsi zamontowano lampy solarne, wyremontowano wały przeciwpowodziowe,
wymieniono dach i zaadaptowano poddasze w budynku szkoły, wybudowano chodnik i boisko sportowe. Przybliżona wartość inwestycji, jakich dokonano za 5-letniej kadencji aktywnej pani sołtys to ponad 22 mln zł. Jednym ze źródeł finansowania jest fundusz sołecki.
Wieś korzysta także z dotacji pozyskiwanych z otwartych konkursów ofert gminy Dzierżoniów, powiatu dzierżoniowskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ponadto pozyskuje środki finansowe od sponsorów.
Za sołtysowania pani Danuty oficjalnie rozpoczęło działalność Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Mościsku. Na tę inwestycję przeznaczono 10 mln zł. Bibliotekarze i czytelnicy dostali wspaniałe miejsce spotkań, w którym oprócz samej biblioteki i czytelni jest sala wiejska, studio nagrań, świetlica komputerowa i siedziby wiejskich organizacji pozarządowych. Ponad dwie trzecie mieszkańców Mościska stale odwiedza bibliotekę i korzysta z jej księgozbioru.
Aktywna pani sołtys dba o kultywowanie tradycji i wspólne obchodzenie ważnych dla społeczności sołeckiej rocznic. Co roku uroczyście obchodzone jest święto Odzyskania Niepodległości; w dniu 11 listopada w sali wiejskiej przy Centrum Biblioteczno-Kulturalnym
w Mościsku odbywa się uroczysta wieczornica, dzieci i młodzież przedstawiają krótką historię walki narodu polskiego o odzyskanie niepodległości. Jest koncert pieśni patriotycznych, a po apelu uczestnicy są zapraszani na poczęstunek przygotowany przez radę sołecką i Koło Gospodyń Wiejskich w Mościsku. Obchody odbywają się jako część projektu „Uroczyście, podniośle, nastrojowo...” Współfinansowanego przez Stowarzyszenie „Przystań
Mościsko” i Urząd Gminy w Dzierżoniowie. Dzięki działaniom pani Danuty w czerwcu 2014 roku odbyła się uroczystość wręczenia Sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Mościsku. Sztandar został ufundowany przez społeczność lokalną jako wyraz najwyższego uznania zasług, ofiarności i bohaterstwa strażaków. Piękną oprawę uroczystości zapewniły występy Orkiestry Strażackiej OSP oraz Orkiestry Dętej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Strażacy z OSP w Mościsku zorganizowali także specjalny pokaz ratownictwa technicznego.
Kolejnym przedsięwzięciem przygotowywanym przez sołectwo z aktywną panią sołtys jest festyn majowy „Festiwal Nowalijek”, na którym można skosztować zupy wiosennej, szczawiowej, z młodych pokrzyw, wziąć udział w licznych konkurencjach sportowych, m.in. w przeciąganiu liny i meczu piłki siatkowej. Wszyscy uczestnicy zawodów sportowych otrzymują ciekawe nagrody.
Dzięki pomysłowi pani sołtys, Mościsko wzięło udział w VI Gminnym Święcie Odnowy Wsi i zajęło I miejsce.  konkursie „Kreatywne Sołectwo 2014” oceniano zaangażowanie i aktywność sołectw w zakresie odnowy wsi, a także estetykę poszczególnych miejscowości. Laureaci otrzymali nagrody finansowe ze środków budżetu gminy Dzierżoniów. Przeznaczyli je na cele publiczne.
Ważnym przedsięwzięciem, którego działanie wspiera  pani sołtys, jest „Klub Seniora – Druga Młodość 50+”. W jego funkcjonowanie zaangażowana jest liczna grupa starszych mieszkańców Mościska. Poza członkami i sympatykami klubu w prace włączają się członkowie Stowarzyszenia „Przystań Mościsko”, które jest organizatorem większości inicjatyw kierowanych do seniorów; takich jak na przykład zajęcia aerobiku i Nordic Walking prowadzone przez profesjonalne instruktorki, mieszkanki gminy. Nauczyciele ze szkoły podjęli się przeprowadzenia warsztatów obsługi komputera. Często zajęcia są wspólne dla seniorów, dzieci i młodzieży, co wzmacnia więzi międzypokoleniowe i poczucie wspólnoty. Od kilku lat we wsi organizowany jest Dzień Seniora, cieszący się dużym zainteresowaniem. Seniorzy aktywnie uczestniczą w realizacji projektu tworzenia kronik Mościska „Jak cudne
są wspomnienia...”.Spotkania towarzyszące przedsięwzięciu przynoszą wszystkim wiele radości, dają powód do wspólnego spędzania wolnego czasu. Są okazją do wspomnień, wzruszeń i rozmów, przede wszystkim jednak stwarzają możliwość bycia wysłuchanym z zainteresowaniem. Pomoc ze strony Stowarzyszenia polega na technicznym wsparciu przedsięwzięcia: skanowaniu starych zdjęć, spisywaniu zapomnianych historii. Uczestnicy projektu utrwalają ważne dla społeczności wspomnienia seniorów, by uchronić je od zapomnienia i przekazać młodszym pokoleniom.
Sołtys Danuta Martowłos dba także o aktywne i rozwijające spędzanie wolnego czasu przez młodzież. Dzięki jej pomocy uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mościsku w czerwcu 2015 roku wzięli udział w dziesięciodniowej zielonej szkole w nadbałtyckim ośrodku wczasowo-kolonijnym w Jarosławcu. Pobyt był wypełniony licznymi atrakcjami, wycieczkami i nauką.
Uczestnicząc w projekcie „Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” uczniowie z Mościska wcielili się w rolę badaczy – odkrywców w Karkonoskim Parku Narodowym i poznali walory przyrodnicze swojego regionu. Podczas tygodniowego pobytu wzięli udział w zajęciach przyrodniczych pod okiem pracowników parku oraz nauczycieli. Oprócz tropienia śladów zwierząt, nauki posługiwania się mapą i kompasem oraz rozpoznawania gatunków roślin, mieli okazję rozwijać swoje talenty fotograficzne i redaktorskie. Zdobytą wiedzą i nowymi umiejętnościami młodzież wykazała się podczas udziału w konkursie międzyszkolnym, przewidzianym po powrocie z parków.
W 2014 roku sołtys Danuta Martowłos wzięła udział w Forum Debaty Publicznej „Kobieta wiejska między tradycją, a nowoczesnością. Rola kobiet w społecznościach lokalnych”. Jako pierwsza podczas dyskusji wystąpiła właśnie pani Danuta opowiadając o dokonaniach swojego sołectwa. Uczestnicy Forum w Koninie z zainteresowaniem słuchali, jak aktywna sołtyska, liderka swojej społeczności i mieszkańcy przyczynili się do zrealizowania międzypokoleniowego projektu „Dobry klimat dla rodziny”, którego celem była integracja wspólnoty Mościska. Pani Danuta bardzo ciekawie opowiadała wówczas o dokonaniach mieszkańców swojego sołectwa i takich wspólnych inicjatywach, jak Klub Kolorowej Rabatki latem połączony z półkoloniami dla dzieci, Święto Pierogów, tematyczne majówki i wycieczki. Największym sukcesem pani Danuty i jej sołectwa było uzyskanie głównej nagrody w konkursie „Dobry klimat dla rodziny”.  Przed Mościskiem, jego mieszkańcami i sołtys Danutą Martowłos stoją kolejne wyzwania. Jednym z ich jest udział w Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce, bo Mościsko jest wsią wyjątkową i zasługuje, by znaleźć się w gronie najciekawszych w kraju. Nie udałoby się jednak tego wszystkiego zrobić, gdyby nie pani sołtys Danuta Martowłos, laureatka ogólnopolskiego Konkursu „Sołtys Roku 2014”.
 

Grażyna Szady

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 9

 

Fot. archiwum sołectwa, M. Józefaciuk/Senat RP