mntr2017

Zbieramy podpisy

Drukuj
projekt zmian
 
Zachęcamy sołtysów do zbierania wśród mieszkańców sołectw podpisów pod projektem ustawy dającej sołectwom i sołtysom więcej praw.
Wszyscy sołtysi napotykacie na bariery w swojej działalności i narzekacie na nie. W dużej mierze są one rezultatem tego, że ustrojowa rola sołectw i sołtysów jest słaba. I dlatego często niewiele możecie zdziałać, nawet jeśli chcecie się angażować. Możliwości działania, które dzisiaj macie, sołtysi, rady sołeckie i mieszkańcy, nie wystarczają też, aby zahamować starzenie się wsi i nawet jej wyludnienie. A to zagraża zwłaszcza wschodnim regionom Polski. Żeby młodzi ludzie chcieli na wsi pozostać i w niej się osiedlać musi ona dysponować tymi wszystkimi urządzeniami i możliwościami co miasto. A temu wyzwaniu są w stanie podołać tylko silne ustrojowo sołectwa i silni sołtysi.

Ustawa o funduszu sołeckim częściowo wyszła tym oczekiwaniom naprzeciw, ale nie usuwa wszystkich barier.

Od ubiegłego roku, po konferencji naukowej w Senacie z udziałem redakcji „Gazety Sołeckiej” i Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, grupa osób skupionych wokół Ryszarda Wilczyńskiego, twórcy odnowy wsi w Polsce, pracowała nad projektem zmian w kilku ustawach. I niedawno został on zaprezentowany publicznie. Projekt ten realnie, a nie pozornie, daje sołectwom nowe możliwości i wzmacnia je ustrojowo. Uzyskał on w poparcie Zarządu Głównego Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, można go przeczytać na stronie www.kss.org.pl, był także publikowany w Gazecie Sołeckiej w lipcu br.

Dlaczego uważamy, że ten projekt jest wartościowy?

Bo sołectwo będzie mogło:

•Podejmować samodzielnie przedsięwzięcia.
•Opracowywać i realizować różne programy, które rozwiną gospodarczo wieś i poprawią jakość życia w niej, np. budowy i modernizacji dróg, wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków, zagospodarowania budynków i terenów publicznych, kultywowania tradycji i kultury, nauki posługiwania się Internetem przez starszych ludzi, aby umieli zamówić usługi handlowe, uzyskać pomoc medyczną, w dowiezieniu, w rehabilitacji itp.
•Pozyskiwać na ww. programy i przedsięwzięcia dotacje z budżetu gminy i zewnętrzne, np. darowizny sponsorów, środki z UE.
•Zwrócić się do gminy o przekazanie składników mienia komunalnego, np. świetlicy wiejskiej, placu gminnego.
•Zwrócić się do gminy, aby mu przekazała swoje zadania, np. prowadzenie świetlicy wiejskiej, czy zagospodarowanie placu.
•Prowadzić własny rachunek bankowy.
•Podjąć i realizować własną sołecką inicjatywę lokalną.
•Dysponować środkami funduszu sołeckiego, który będzie obowiązkowo tworzony w każdej gminie.
•Dysponować dochodami ze składników mienia przekazanego przez gminę.
•Dysponować spadkami, zapisami, darowiznami.

Bo rada sołecka uzyska:

•Status organu wykonawczego sołectwa z jej przewodniczącym sołtysem.
•Prawo do obligatoryjnego zwrotu kosztów podróży służbowej dla członków rady.
•Możliwość diet dla członków rady.

Bo sołtys uzyska:

•Wynagrodzenie za wykonywanie na rzecz gminy pracy niezwiązanej z funkcją sołtysa.
•Obligatoryjną dietę.
•Obligatoryjny zwrot kosztów podróży służbowej.

Projekt ten ma szansę stać się projektem obywatelskim, jeśli zyska wystarczającą liczbę podpisów. Jest to wyjątkowa szansa dla Was wszystkich sołtysów, aby mieć swój udział w poprawianiu prawa dotyczącego siebie i swoich sołectw. Dlatego apelujemy o składanie podpisów pod ustawą. Aby projekt był obywatelski trzeba najpierw utworzyć Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej, zebrać 1000 podpisów poparcia, a po rejestracji Komitetu przez Marszałka Sejmu ponownie zebrać aż 100 000 podpisów.
Formularz listy podpisów dołączany jest do wydań papierowych Gazety Sołeckiej, można go także pobrać i wydrukować ze strony internetowej Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów:

www.kss.org.pl

 

Formularz należy po zebraniu podpisów odesłać na adres:

Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej
„Sołectwo Nowych Możliwości” – ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
ul. Z. Urbanowskiej 8
62-500 Konin

 

Do pobrania:

Formularz podpisów - .pdf
Projekt ustawy - .pdf